ޚަބަރު
ހުވަދޫ ރެކްރިއޭޝަންގެ އެހީ ނަޑައްލާ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑް19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި މޮނިޓަރިންގް ހާލަތަށް ނަޑައްލާ އައުމުން، ކައިރި ރަށްރަށުންނާއި، ހެޔޮއެދޭ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ދީލަތި އެޙީތެރިކަން ނަޑެއްލާ އަށް ލިބެމުންއަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަޑެއްލާއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގދ. ތިނަދޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްނަގައިގެން އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިނަދޫގައި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ހުވަދޫ ރެކްރިއޭޝަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނަޑެއްލާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ތިނަދޫގެ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން އެއްކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހިފައިގެން ތިނަދޫގެ ޚާއްސަ ވަފްދެއް، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ، އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް، ތިނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އަދި ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިމަނައިގެން ވަނީ، ނަޑެއްލާ ގޮސް އެހީގެ ތަކެތި ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

ނަޑެއްލާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ހުވަދޫ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މިއަދު ގެންދިޔަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.

 • ކޭސް ނޫޑުލްސް
 • ކޭސް ކްރީމް ކޭކަރ
 • ކެސް ނިއުޓްރޯ ބިސްކޯދު
 • ކޭސް ޑަޗް މިލްކް ޔޯގަޓް
 • ކޭސް ގެރިކިރު
 • ކޭސް ބްލޫރިވަރ ޖޫސް
 • ކޭސް ފްރުޓް ޑްރިންކްސް
 • ކޭސް ޗިއަސް ދަޅު
 • ކޭސް ޕަކެޓް ލޮނު
 • ފޮށި އަންގި
 • ފޮށި ވިޓަމިން ސީ
 • ފޮށި ގަނޑު ބިސްކޯދު
 • ފޮށިގަނޑު ސެނިޓައިޒަރ
 • ފޭސް މާސްކް
 • ކޭސް ފެން 5 ލީޓަރ
 • ކެސް ފެން 330 އެމް އެލް
 • ޕަކެޓް ކޮފީ
 • ކޭސް ކަޕް ނޫޑްލްސް
 • ކޭސް އެޕޯލޯ ކޭކް
 • ކޭސް މައިލޯ ޕަކެޓް
 • ކޭސް އޮރެންޖް

މިތަކެތި މިހާރުވަނީ ނަޑެއްލާއަށް ގެންދެވި، ނަޑެއްލާ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށް ރަށަށް ދިމާވާ މިފަދަ ދަތި ވަގުތުތަކުގައި، އަޚުވަންތަކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މިފަދަ ނަމޫމާ ފެނިގެންދާކަމީ ލިބިގެންދާ ވަރަށްބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހުވަދޫ ރެކްރިއޭޝަންގެ އެހީ ނަޑައްލާ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑް19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި މޮނިޓަރިންގް ހާލަތަށް ނަޑައްލާ އައުމުން، ކައިރި ރަށްރަށުންނާއި، ހެޔޮއެދޭ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ދީލަތި އެޙީތެރިކަން ނަޑެއްލާ އަށް ލިބެމުންއަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަޑެއްލާއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގދ. ތިނަދޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްނަގައިގެން އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިނަދޫގައި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ހުވަދޫ ރެކްރިއޭޝަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނަޑެއްލާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ތިނަދޫގެ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން އެއްކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހިފައިގެން ތިނަދޫގެ ޚާއްސަ ވަފްދެއް، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ، އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް، ތިނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އަދި ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިމަނައިގެން ވަނީ، ނަޑެއްލާ ގޮސް އެހީގެ ތަކެތި ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

ނަޑެއްލާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ހުވަދޫ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މިއަދު ގެންދިޔަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.

 • ކޭސް ނޫޑުލްސް
 • ކޭސް ކްރީމް ކޭކަރ
 • ކެސް ނިއުޓްރޯ ބިސްކޯދު
 • ކޭސް ޑަޗް މިލްކް ޔޯގަޓް
 • ކޭސް ގެރިކިރު
 • ކޭސް ބްލޫރިވަރ ޖޫސް
 • ކޭސް ފްރުޓް ޑްރިންކްސް
 • ކޭސް ޗިއަސް ދަޅު
 • ކޭސް ޕަކެޓް ލޮނު
 • ފޮށި އަންގި
 • ފޮށި ވިޓަމިން ސީ
 • ފޮށި ގަނޑު ބިސްކޯދު
 • ފޮށިގަނޑު ސެނިޓައިޒަރ
 • ފޭސް މާސްކް
 • ކޭސް ފެން 5 ލީޓަރ
 • ކެސް ފެން 330 އެމް އެލް
 • ޕަކެޓް ކޮފީ
 • ކޭސް ކަޕް ނޫޑްލްސް
 • ކޭސް އެޕޯލޯ ކޭކް
 • ކޭސް މައިލޯ ޕަކެޓް
 • ކޭސް އޮރެންޖް

މިތަކެތި މިހާރުވަނީ ނަޑެއްލާއަށް ގެންދެވި، ނަޑެއްލާ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށް ރަށަށް ދިމާވާ މިފަދަ ދަތި ވަގުތުތަކުގައި، އަޚުވަންތަކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މިފަދަ ނަމޫމާ ފެނިގެންދާކަމީ ލިބިގެންދާ ވަރަށްބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!