ޚަބަރު
ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ،

މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައެވެ.

އެގޮތުން، ނައްތާލާފައިވަނީ ހަތަރު އިންސިޑެންޓެއްގައި ހިމެނޭ 149 ފުޅި ބަނގުރައާއި 25 ދަޅު ބިޔަރު ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ 2021 އެޕްރީލް 1 އިން މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 24 އަށް ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އަދި މާވާރުލު އެއާޕޯޓަށް ފުރަންދިޔަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

ބަނގުރާ ނައްތާލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރާއާއި ބަނގުރާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލި ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ،

މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައެވެ.

އެގޮތުން، ނައްތާލާފައިވަނީ ހަތަރު އިންސިޑެންޓެއްގައި ހިމެނޭ 149 ފުޅި ބަނގުރައާއި 25 ދަޅު ބިޔަރު ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ 2021 އެޕްރީލް 1 އިން މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 24 އަށް ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އަދި މާވާރުލު އެއާޕޯޓަށް ފުރަންދިޔަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

ބަނގުރާ ނައްތާލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރާއާއި ބަނގުރާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލި ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!