ޚަބަރު
ހިންނަވަރު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީއިން) ޅ. ހިންނަވަރުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެރަށުގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މިމަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އުސްތާޒް މޫސާ އަލިމަނިކު މިއަދު އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވެ. މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ފައްޓަވައިދެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލިމަނިކު ވިދާޅުވީ، މިމަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ހިންނަވަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިމަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިމަސައްކަތުގެ ސަބަބުން މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހުއްޓުމެއް ނެތި މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެން. މަސައްކަތުގެ ކޮލިޓީ ކޮމްޕްރޮމައިސް އެއް ނުކުރާނަން. އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލިމަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 7.125 ކިލޯމީޓަރުގެ 8 މަގެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި މަގުބައްތިއަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ކޭބަލް އެޅުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

8 އޭޕްރީލް 2021 ގައި ސޮއިކުރެވުނު މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 540 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް އާރްޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 122،048،704.17 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އަކީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އެކުލަވާލި ސަރުކާރުގެ 100 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. އާރުޑީސީގެ ދެވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައި އިރު އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ދަށުން އެއް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހިންނަވަރު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީއިން) ޅ. ހިންނަވަރުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެރަށުގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މިމަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އުސްތާޒް މޫސާ އަލިމަނިކު މިއަދު އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވެ. މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ފައްޓަވައިދެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލިމަނިކު ވިދާޅުވީ، މިމަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ހިންނަވަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިމަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިމަސައްކަތުގެ ސަބަބުން މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހުއްޓުމެއް ނެތި މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެން. މަސައްކަތުގެ ކޮލިޓީ ކޮމްޕްރޮމައިސް އެއް ނުކުރާނަން. އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލިމަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 7.125 ކިލޯމީޓަރުގެ 8 މަގެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި މަގުބައްތިއަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ކޭބަލް އެޅުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

8 އޭޕްރީލް 2021 ގައި ސޮއިކުރެވުނު މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 540 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް އާރްޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 122،048،704.17 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އަކީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އެކުލަވާލި ސަރުކާރުގެ 100 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. އާރުޑީސީގެ ދެވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައި އިރު އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ދަށުން އެއް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!