ޚަބަރު
ތިނަދޫއަށް ރިސޯޓަކުން އައި ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ގދ ތިނަދޫގައި ގްރޫޕަކުން ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކަށެވެ. އޭނާ ތިނަދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި އެޒުވާނާއަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އަދި މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. އަދި މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއްވެސް މިހާތަނަށް އެނގިފައިނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫއަށް ރިސޯޓަކުން އައި ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ގދ ތިނަދޫގައި ގްރޫޕަކުން ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކަށެވެ. އޭނާ ތިނަދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި އެޒުވާނާއަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އަދި މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. އަދި މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއްވެސް މިހާތަނަށް އެނގިފައިނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!