ފެންޑާ
އުމުރުން 5 އަހަރުގެ ތުއްތުކުއްޖަކު، އެއްކުރި ވަކިލާރި، ފަޤީރު ކްލާސްކުއްޖެއްގެ އިންޓަވަލް އަށް

އުމުރުން 5 އަހަރުގެ ތުއްތު ސަންޝައިން އޮއެލްފްކީ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްކޫލަށް ދާއިރު، އޭނާގެ ވަކިލާރި ދަޅުން، ލާރި ގެންދާތީ މަންމަ ސްވާލު އުފެދުނެވެ. އަދި ދަރިފުޅާއި ސުވާލުކުރުމުން، ސަންޝައިން ދިން ޖަވާބުން، މަންމަގެ ހިތަށް ފުން އަސަރު ކުރުވިއެވެ.

ތުއްތު ސަންޝައިން ބުނިގޮތުގައި، ސްކޫލަށް ގެންދާ ވަކިރުފިޔާއިން ކްލާސް ކުއްޖަކަށް އިންޓަވަލް އަށް ކިރުޕަކެޓެއް އޭނާ ގަނެދެނީއެވެ. ސަންޝައިން ބުނިގޮތުގައި، އެކުވެރިޔާގެ މަންމަ އަތުގައި ފައިސާނެތުމުން، އެކުވެރިޔާ އަންނަނީ، އިންޓަވަލް އަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލައެވެ. ސަންޝައިން ބުނިގޮތުގައި، އޭނާގެ އަތުގައި ރުފިޔާ ހުރުމުން، އެކުވެރިޔާއަށް އެހީވާން އޭނާ ބޭނުންވީއެވެ.

ސަންޝައިން މަންމަޔާއި އެކު- ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިޔާ

ސަންޝައިން ބުނިގޮތުގައި އޭނާ އެއްކްލާހެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އެކުވެރިޔާ، އިންޓަވަލްއަށް އެއްޗެއް ނުގެންދާތީ، އިންޓަވަލް ގަޑީގައި، ވަރަށް ދެރަވެފައި އިންނަ މަންޒަރު ފެންނަކަމަށެވެ. އަދި އެކުވެރިޔާ ބަނޑުހައިވާނެ މިންވަރު އޭނާއަށް ސަންޝައިންއަށް ވިސްނޭކަމަށެވެ. އެކުވެރިޔާއަށް ކިރުޕެކެޓް ވަރަށް މީރުކަމަށާއި، އެކުވެރިޔާއަށް ކިރުޕެކެޓެއް ގަނެދެވުމުން، ސަންޝައިން ވަރަށް އުފާވާކަމަށާއި، އަދި އެކުވެރިޔާވެސް އުފާވާކަމުގައި މިތުއްތު ކުއްޖާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިޔާ

ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ މިއިޙްސާންތެރި އަމަލު ފެނުމުން، މަންމަ ޖެކީގެ ހިތް އުފަލުން ފޮޅިގެން ދިޔައެވެ. އަދި އެސްކޫލުގައި، އެފަދަ ގިނަ ކުދިންތަކެއް ތިބެދާނެކަމަށް ވިސްނައިގެން، ދަރިފުޅުގެ އިސްނެގުމުން އިބްރަތް ހާޞިލްކޮށް، ސްކޫލާއި ގުޅިގެން އިންޓަވަލް ގަންނަން ފޯރުތެރިކަން ނުހުންނަ ކުދިން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓާއި، ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން، އިންޓަވަލް ގަންނަން ފޯރުތެރިކަން ނެތް ކުދިންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ތަފާތު ފަންޑް ރެއިސިންގް އިވެންޓްތައް އެސްކޫލުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިޔާ

ސަންޝައިންގެ ހިތްހެޔޮކަމުން ފެށި މިމަސައްކަތުން، ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާހޯދި، ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއިއެކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކުދިންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދެވި، އެކުދިންގެ އިންޓަވަލް ސްކޫލުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް މުޅި އަހަރަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ.

ބައެއް ފަހަރު މައިންބަފައިން ދަރިންގެ ކިބައިން އިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅު ދަސްކުރަންޖެހޭ ފަހަރުވެސް އަންނަކަން، ސަންޝައިންގެ މިހާދިސާއިން އެނގިގެން ދެއެވެ.

އިޙްސާންތެރިކަމަކީ ވަކި އުމުރަކަށް އޮތް އެއްޗެއް ނޫންކަމާއި، ކިތަންމެ ކުޑަ ހެޔޮ ކަމަކުންވެސް ބޮޑުތަފާތެއް ގެނެވިދާނެކަން ސަންޝައިންގެ މި ހާދިސާއިން އެނގިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ފެންޑާ
އުމުރުން 5 އަހަރުގެ ތުއްތުކުއްޖަކު، އެއްކުރި ވަކިލާރި، ފަޤީރު ކްލާސްކުއްޖެއްގެ އިންޓަވަލް އަށް

އުމުރުން 5 އަހަރުގެ ތުއްތު ސަންޝައިން އޮއެލްފްކީ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްކޫލަށް ދާއިރު، އޭނާގެ ވަކިލާރި ދަޅުން، ލާރި ގެންދާތީ މަންމަ ސްވާލު އުފެދުނެވެ. އަދި ދަރިފުޅާއި ސުވާލުކުރުމުން، ސަންޝައިން ދިން ޖަވާބުން، މަންމަގެ ހިތަށް ފުން އަސަރު ކުރުވިއެވެ.

ތުއްތު ސަންޝައިން ބުނިގޮތުގައި، ސްކޫލަށް ގެންދާ ވަކިރުފިޔާއިން ކްލާސް ކުއްޖަކަށް އިންޓަވަލް އަށް ކިރުޕަކެޓެއް އޭނާ ގަނެދެނީއެވެ. ސަންޝައިން ބުނިގޮތުގައި، އެކުވެރިޔާގެ މަންމަ އަތުގައި ފައިސާނެތުމުން، އެކުވެރިޔާ އަންނަނީ، އިންޓަވަލް އަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލައެވެ. ސަންޝައިން ބުނިގޮތުގައި، އޭނާގެ އަތުގައި ރުފިޔާ ހުރުމުން، އެކުވެރިޔާއަށް އެހީވާން އޭނާ ބޭނުންވީއެވެ.

ސަންޝައިން މަންމަޔާއި އެކު- ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިޔާ

ސަންޝައިން ބުނިގޮތުގައި އޭނާ އެއްކްލާހެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އެކުވެރިޔާ، އިންޓަވަލްއަށް އެއްޗެއް ނުގެންދާތީ، އިންޓަވަލް ގަޑީގައި، ވަރަށް ދެރަވެފައި އިންނަ މަންޒަރު ފެންނަކަމަށެވެ. އަދި އެކުވެރިޔާ ބަނޑުހައިވާނެ މިންވަރު އޭނާއަށް ސަންޝައިންއަށް ވިސްނޭކަމަށެވެ. އެކުވެރިޔާއަށް ކިރުޕެކެޓް ވަރަށް މީރުކަމަށާއި، އެކުވެރިޔާއަށް ކިރުޕެކެޓެއް ގަނެދެވުމުން، ސަންޝައިން ވަރަށް އުފާވާކަމަށާއި، އަދި އެކުވެރިޔާވެސް އުފާވާކަމުގައި މިތުއްތު ކުއްޖާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިޔާ

ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ މިއިޙްސާންތެރި އަމަލު ފެނުމުން، މަންމަ ޖެކީގެ ހިތް އުފަލުން ފޮޅިގެން ދިޔައެވެ. އަދި އެސްކޫލުގައި، އެފަދަ ގިނަ ކުދިންތަކެއް ތިބެދާނެކަމަށް ވިސްނައިގެން، ދަރިފުޅުގެ އިސްނެގުމުން އިބްރަތް ހާޞިލްކޮށް، ސްކޫލާއި ގުޅިގެން އިންޓަވަލް ގަންނަން ފޯރުތެރިކަން ނުހުންނަ ކުދިން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓާއި، ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން، އިންޓަވަލް ގަންނަން ފޯރުތެރިކަން ނެތް ކުދިންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ތަފާތު ފަންޑް ރެއިސިންގް އިވެންޓްތައް އެސްކޫލުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިޔާ

ސަންޝައިންގެ ހިތްހެޔޮކަމުން ފެށި މިމަސައްކަތުން، ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާހޯދި، ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއިއެކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކުދިންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދެވި، އެކުދިންގެ އިންޓަވަލް ސްކޫލުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް މުޅި އަހަރަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ.

ބައެއް ފަހަރު މައިންބަފައިން ދަރިންގެ ކިބައިން އިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅު ދަސްކުރަންޖެހޭ ފަހަރުވެސް އަންނަކަން، ސަންޝައިންގެ މިހާދިސާއިން އެނގިގެން ދެއެވެ.

އިޙްސާންތެރިކަމަކީ ވަކި އުމުރަކަށް އޮތް އެއްޗެއް ނޫންކަމާއި، ކިތަންމެ ކުޑަ ހެޔޮ ކަމަކުންވެސް ބޮޑުތަފާތެއް ގެނެވިދާނެކަން ސަންޝައިންގެ މި ހާދިސާއިން އެނގިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!