ޚަބަރު
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައިގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައިގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނީ އުމުރުން 65 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ވަހީދު ކިޔާ މީހެއް ކަމަށާއި މިމައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރުން މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އެހެން މީހުންގެ ބަޔާންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ފޯނުން ބޭރުން މީހުން ގެނައި ކަމުގެ ހެކި ފެނިފައި ވާތީ އޭނާ ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނާގޮތުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހުން ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ގެނައުމާއި ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ އަމަލެއްގެ އޭނާ ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އޭނަގެ ފޯނުން ހެކި ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ 5 ދުވަސްވަންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހުޤީގު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވަކީލުން ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ، ސިއްޚީ ގިނަ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހެއް ކަމަށާއި ޖަލުގައި ބަހައްޓައިގެން އޭނައަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާތައް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ވެސް ވަކީލުންވަނީ އެދިފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ޖަލުގައި ހުއްޓަސް މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރުވާއެއް ދެމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ވިދާޅުވިނަމަވެސް އޭނާއަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ލިބެމުންދާ ކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. އެހެންވެ، ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމަކަށް ދެ ފަރާތުން ސިއްހީ ކަންކަމާއި ބޭސްފަރުވާއާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. މިދިޔަ މަހުގައިވެސް މިކަހަލަ މައްސަލައެއްގައި ދެދިވެހިން ވަނީ ހައްރުކޮށްފައިވާއިރު މިިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފުލުުހަކު ވަނީ މުސާރަ ނުހިނގާ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. ކަލޯ

    އޭނަގެ ހައްގުގަ ހާދަވަރަކަށް ތެޅިގަތީ ކޮބާއޭނަ އަނިޔާދިންމީހުންގެ ހައްގުތައް

ޚަބަރު
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައިގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައިގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނީ އުމުރުން 65 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ވަހީދު ކިޔާ މީހެއް ކަމަށާއި މިމައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރުން މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އެހެން މީހުންގެ ބަޔާންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ފޯނުން ބޭރުން މީހުން ގެނައި ކަމުގެ ހެކި ފެނިފައި ވާތީ އޭނާ ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނާގޮތުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހުން ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ގެނައުމާއި ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ އަމަލެއްގެ އޭނާ ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އޭނަގެ ފޯނުން ހެކި ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ 5 ދުވަސްވަންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހުޤީގު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވަކީލުން ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ، ސިއްޚީ ގިނަ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހެއް ކަމަށާއި ޖަލުގައި ބަހައްޓައިގެން އޭނައަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާތައް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ވެސް ވަކީލުންވަނީ އެދިފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ޖަލުގައި ހުއްޓަސް މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރުވާއެއް ދެމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ވިދާޅުވިނަމަވެސް އޭނާއަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ލިބެމުންދާ ކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. އެހެންވެ، ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމަކަށް ދެ ފަރާތުން ސިއްހީ ކަންކަމާއި ބޭސްފަރުވާއާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. މިދިޔަ މަހުގައިވެސް މިކަހަލަ މައްސަލައެއްގައި ދެދިވެހިން ވަނީ ހައްރުކޮށްފައިވާއިރު މިިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފުލުުހަކު ވަނީ މުސާރަ ނުހިނގާ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
  1. ކަލޯ

    އޭނަގެ ހައްގުގަ ހާދަވަރަކަށް ތެޅިގަތީ ކޮބާއޭނަ އަނިޔާދިންމީހުންގެ ހައްގުތައް