ޚަބަރު
ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް ކުރަނީ ޖެއްސުން: ސެމްބެ

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިހާރު ރައްތިޔުންނަށް ކުރައްވަނީ ޖެއްސުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު(ސެމްބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ޅ.ނައިފަރުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިޖްތިމާއީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް، ނުވަތަ ސޯޝަލް ހައުސިންއަށް ރަނގަޅީ ދެ ކޮޓަރި ނޫން ކަމަށާއި، ތިން ކޮޓަރި ކަމަށެވެ. އަދި ފްލެޓް ހުންނަންވާނީ ވަރަށް ތަނަވަސްކޮށް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައިސް ސޯލިހުގެ ވާހަކަފުޅުތަކާއި ގުޅިގެން ސެމްބެ ވިދާޅުވަނީ މިސަރުކާރުގެ ބުރަ ވާހަކަތަކުން ބިމުން މައްޗަށް އިމާރާތެއް ނާރާ ކަމަށާއި ހިތްވަރުކޮށްލުމުން ގަލެއް ނަމަވެސް ބޭއްވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ޖާގަ ކުޑަކަމަށް ބުނެ މިސަރުކާރުން ފާޑުކިޔަމުން ގެންދާއިރު މިސަރުކާރުން ތިން އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ހައުސިން މަޝްރޫއުއެއް ނިންމިފައި ނުވާކަން އިދިކޮޅުން ވަނީ ފާހަނގަކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް ކުރަނީ ޖެއްސުން: ސެމްބެ

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިހާރު ރައްތިޔުންނަށް ކުރައްވަނީ ޖެއްސުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު(ސެމްބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ޅ.ނައިފަރުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިޖްތިމާއީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް، ނުވަތަ ސޯޝަލް ހައުސިންއަށް ރަނގަޅީ ދެ ކޮޓަރި ނޫން ކަމަށާއި، ތިން ކޮޓަރި ކަމަށެވެ. އަދި ފްލެޓް ހުންނަންވާނީ ވަރަށް ތަނަވަސްކޮށް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައިސް ސޯލިހުގެ ވާހަކަފުޅުތަކާއި ގުޅިގެން ސެމްބެ ވިދާޅުވަނީ މިސަރުކާރުގެ ބުރަ ވާހަކަތަކުން ބިމުން މައްޗަށް އިމާރާތެއް ނާރާ ކަމަށާއި ހިތްވަރުކޮށްލުމުން ގަލެއް ނަމަވެސް ބޭއްވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ޖާގަ ކުޑަކަމަށް ބުނެ މިސަރުކާރުން ފާޑުކިޔަމުން ގެންދާއިރު މިސަރުކާރުން ތިން އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ހައުސިން މަޝްރޫއުއެއް ނިންމިފައި ނުވާކަން އިދިކޮޅުން ވަނީ ފާހަނގަކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!