ރެސިޕީ
ކަރާފަނި ގެ ބަދަލުގައި މިފަހަރު ވޯޓާރ މެލަން ސްމޫތީ!

ގިނަ ދިވެހިންނަށް ކަމުދާ ކަރާ ފަނި ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި މިއޮތީ ކަރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރެވޭނެ މީރު ބުއިމެކެވެ. ކަރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މި ސްމޫތީއަކީ ހަށިގަނޑުގައި ބުންވަރު ޖައްސައިދޭ އަދި އެހާމެ މީރު ބުއިމެކެވެ. ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް މިއީ ތައްޔާރުކޮށްލަން ފަސޭހަ އަދި ހަށިގަޑަށްވެސް ރަގަނޅު ބުއިމެކެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

1 1/2 ޖޯޑު ކަރާ
1 ދޮންކެޔޮ (ކުދިކޮށްކޮށާ ގަނޑުކޮށްފައި)
1 އާފަލު (ތޮށިމަށާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
3/4 ގްރީކް ގޯޔަޓް
މާމުއި

ވޯޓާރމެލަން ސްމޫތީ

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

މިކްސަރަށް ނުވަތަ ފުޑް ޕްރޮސެސަރއެއްގައި ކަރާކޮޅު އަރާ ގިރާލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ކޮށާފައި ހުރި ދޮންކޭލާ އާފަލުކޮޅާއި ޔޯގަޓް އަދި މާމުއި އަޅާލައި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް ގިރާލާށެވެ. ވޯޓަރ މެލަން ސްމޫތީ މިހާރު ތިހިރީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. އެކަމަކު ބޭނުންކޮށްލަން އެންމެ މީރުވާނީ އައިސްއަލާމާރީގައި ބަހައްޓާ ފިނިކޮށްލައިގެންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. ބަލާއެންނު.

  ސީދާ
  ކޮޕީއެއް.
  ސާއި އަކަށް ސައިފޮދަކަސް ކޮޕީ ނުކޮށްބަލަ.

ރެސިޕީ
ކަރާފަނި ގެ ބަދަލުގައި މިފަހަރު ވޯޓާރ މެލަން ސްމޫތީ!

ގިނަ ދިވެހިންނަށް ކަމުދާ ކަރާ ފަނި ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި މިއޮތީ ކަރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރެވޭނެ މީރު ބުއިމެކެވެ. ކަރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މި ސްމޫތީއަކީ ހަށިގަނޑުގައި ބުންވަރު ޖައްސައިދޭ އަދި އެހާމެ މީރު ބުއިމެކެވެ. ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް މިއީ ތައްޔާރުކޮށްލަން ފަސޭހަ އަދި ހަށިގަޑަށްވެސް ރަގަނޅު ބުއިމެކެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

1 1/2 ޖޯޑު ކަރާ
1 ދޮންކެޔޮ (ކުދިކޮށްކޮށާ ގަނޑުކޮށްފައި)
1 އާފަލު (ތޮށިމަށާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
3/4 ގްރީކް ގޯޔަޓް
މާމުއި

ވޯޓާރމެލަން ސްމޫތީ

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

މިކްސަރަށް ނުވަތަ ފުޑް ޕްރޮސެސަރއެއްގައި ކަރާކޮޅު އަރާ ގިރާލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ކޮށާފައި ހުރި ދޮންކޭލާ އާފަލުކޮޅާއި ޔޯގަޓް އަދި މާމުއި އަޅާލައި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް ގިރާލާށެވެ. ވޯޓަރ މެލަން ސްމޫތީ މިހާރު ތިހިރީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. އެކަމަކު ބޭނުންކޮށްލަން އެންމެ މީރުވާނީ އައިސްއަލާމާރީގައި ބަހައްޓާ ފިނިކޮށްލައިގެންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
 1. ބަލާއެންނު.

  ސީދާ
  ކޮޕީއެއް.
  ސާއި އަކަށް ސައިފޮދަކަސް ކޮޕީ ނުކޮށްބަލަ.