ޚަބަރު
ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާލާތަނެއް ނުފެނޭ: ވައްޑެ

އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ވެފައިވާ ވަޢުދާއި، އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯއާއި އެއްގޮތަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އެކަށީގެންވާ ވަތާއި ގާތަށްވެސް ހިންގާލާތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކައިރިއަށް ގޮސް ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހައިގެން ކަމަށާއި، އަދި އެވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މެނިފެސްޓޯއަކާއި އެކުގައިކަމަށް ވައްޑެ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އޭރުވީ އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކީ ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުރުން މަދުކޮށް، ކުދި އަދި މެފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކޮޅަށް ޖެހުންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފެނިގެންދަނީ މިއަދުވެސް އެކަން ތަންފީޒު ނުވާތަންކަމަށެވެ.

ނުސީދާއަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއްވަމުން ވައްޑެ ވިދާޅުވީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް މިއަދުވެސް ކޮޅަށް ތެދުނުވެވިގެން އުޅެނީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ނުކުރެވޭތީކަމަށެވެ.

ވައްޑެ ވިދާޅުވީ، ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އޭރުވީ އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކީ ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުރުން މަދުކޮށް، ކުދި އަދި މެފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކޮޅަށް ޖެހުންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފެނިގެންދަނީ މިއަދުވެސް އެކަން ތަންފީޒު ނުވާތަންކަމަށެވެ.

ވައްޑެ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް “ހިންގާލާ” ތަނެއް ނުފެނަކަމަށެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތާއި ތަސައްވަރު “ހިންގާލެވި”ގެންކަމަށް ވައްޑެ ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާލާތަނެއް ނުފެނޭ: ވައްޑެ

އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ވެފައިވާ ވަޢުދާއި، އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯއާއި އެއްގޮތަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އެކަށީގެންވާ ވަތާއި ގާތަށްވެސް ހިންގާލާތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކައިރިއަށް ގޮސް ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހައިގެން ކަމަށާއި، އަދި އެވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މެނިފެސްޓޯއަކާއި އެކުގައިކަމަށް ވައްޑެ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އޭރުވީ އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކީ ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުރުން މަދުކޮށް، ކުދި އަދި މެފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކޮޅަށް ޖެހުންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފެނިގެންދަނީ މިއަދުވެސް އެކަން ތަންފީޒު ނުވާތަންކަމަށެވެ.

ނުސީދާއަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއްވަމުން ވައްޑެ ވިދާޅުވީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް މިއަދުވެސް ކޮޅަށް ތެދުނުވެވިގެން އުޅެނީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ނުކުރެވޭތީކަމަށެވެ.

ވައްޑެ ވިދާޅުވީ، ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އޭރުވީ އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކީ ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުރުން މަދުކޮށް، ކުދި އަދި މެފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކޮޅަށް ޖެހުންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފެނިގެންދަނީ މިއަދުވެސް އެކަން ތަންފީޒު ނުވާތަންކަމަށެވެ.

ވައްޑެ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް “ހިންގާލާ” ތަނެއް ނުފެނަކަމަށެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތާއި ތަސައްވަރު “ހިންގާލެވި”ގެންކަމަށް ވައްޑެ ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!