ޚަބަރު
ސްޕެޝަލިސްޓުން މެދުވެރިކޮށް ޤައިދީންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން ސްޕެޝަލިސްޓް މެދުވަރިކޮށް ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) އާއެކެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިއެއްބަސްވުމުގައި އެމްސީއެސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅުއެވެ. އަދި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ އިބްރާހިމް ސަލީމްއެވެ.

ކަރެކްޝަނުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިފަދަ އެއްބަސވުމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ޤައިދީންނާއި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އާންމު ބަލިތައް ނޫން އެހެނިހެން ސިއްޚީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެމީހުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބައިގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުންނާއި ސްޕެޝަލިސްޓުންނާއި ނަރުހުންގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން ޖަލުތަކަށް ފޮނުވައިގެން ފަހަރަކު 20 މީހުންނަށް ފަރުވާދެވޭނެއެވެ.

ކަރެކްޝަނުން ހާމަކުރިގޮތުގައި މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި ޤައިދީންނަށް ވީހާވެސް ރައްކާތެރި ހާލަތުގައި ބޭސްފަރުވާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ލިބިގެންދާނެ ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަކަމެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސްޕެޝަލިސްޓުން މެދުވެރިކޮށް ޤައިދީންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން ސްޕެޝަލިސްޓް މެދުވަރިކޮށް ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) އާއެކެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިއެއްބަސްވުމުގައި އެމްސީއެސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅުއެވެ. އަދި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ އިބްރާހިމް ސަލީމްއެވެ.

ކަރެކްޝަނުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިފަދަ އެއްބަސވުމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ޤައިދީންނާއި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އާންމު ބަލިތައް ނޫން އެހެނިހެން ސިއްޚީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެމީހުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބައިގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުންނާއި ސްޕެޝަލިސްޓުންނާއި ނަރުހުންގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން ޖަލުތަކަށް ފޮނުވައިގެން ފަހަރަކު 20 މީހުންނަށް ފަރުވާދެވޭނެއެވެ.

ކަރެކްޝަނުން ހާމަކުރިގޮތުގައި މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި ޤައިދީންނަށް ވީހާވެސް ރައްކާތެރި ހާލަތުގައި ބޭސްފަރުވާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ލިބިގެންދާނެ ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަކަމެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!