ޚަބަރު
ހަށިވިއްކުމުގެ ކަންކަމުގަ އުޅުނު 46 ބިދޭސީއެއް ޑީޕޯޓްކޮށްފި

ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ހަށިވިއްކުމުގެ ކަންކަމުގައި އުޅުނު 46 ބިދޭސީއަކު ޑީޕޯޓް ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ މުހައްމަދު އަހުމަދު (ހަނަފީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަނަފީ މިހެން ވިދާޅުވީ، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އެބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 11 ބިދޭސީއަކާއި ހަށިވިއްކުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި އުޅެފައިވާ ބިދޭސީންތަކެއް ޑީޕޯޓް ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށްވެސް ހަނަފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެމީހުން އެކިކަހަލަ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މައްސަލަތައްވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. ހާއްސަކޮށް ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ބައިވެރިވުން ބޮޑުކަން އިދާރާތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި ކުށުގެ މާހައުލުގައިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހަށިވިއްކުމުގެ ކަންކަމުގަ އުޅުނު 46 ބިދޭސީއެއް ޑީޕޯޓްކޮށްފި

ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ހަށިވިއްކުމުގެ ކަންކަމުގައި އުޅުނު 46 ބިދޭސީއަކު ޑީޕޯޓް ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ މުހައްމަދު އަހުމަދު (ހަނަފީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަނަފީ މިހެން ވިދާޅުވީ، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އެބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ގަނެވިއްކުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 11 ބިދޭސީއަކާއި ހަށިވިއްކުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި އުޅެފައިވާ ބިދޭސީންތަކެއް ޑީޕޯޓް ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށްވެސް ހަނަފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެމީހުން އެކިކަހަލަ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މައްސަލަތައްވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. ހާއްސަކޮށް ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ބައިވެރިވުން ބޮޑުކަން އިދާރާތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި ކުށުގެ މާހައުލުގައިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!