ޚަބަރު
ބޭރުގެ މިލިޓަރީއަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ކިޔާނަމަ ޔޫކްރެއިންއަށްވި ގޮތް ވެދާނެ: ޝެއިޚް ޒައިދު

ބޭރުގެ މިލިޓަރީއަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ކިޔާނަމަ ޔުކްރެއިންއަށް ވި ގޮތަށް ވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުއޮތްކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚު އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒައިދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ފާހަނގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޔުކްރެއިންގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައަކީ އެމެރިކާގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވި ގޮތެކެވެ. ހަމައެގޮތަށް އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މިލިޓަރީއަށް ރާއްޖޭގައި މަރުހަބާ ކިޔާނަމަ ރާއްޖެއަށްވެސް ޔުކްރެއިންއަށް ޖެހުނު ހާލު ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތްކަމަށް ޒައިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޒައިދު ވިދާޅުވީ މިލިޓަރީ ގޮތުން އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމަށް އެއްބާރުލުން ދީ ހެދުމުން އެމެރިކާއިންވަނީ އިސްލާމީ އެތައް ޤައުމެއް ފުނޑާލާފަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަންކަމުން ރާއްޖެ އިބްރަތެއް ހާސިލް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެހެންޤައުމުތަކުގެ މިލިޓަރީއަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ނުކިޔުމަށް ގޮވާލިއެވެ.

ޝައިޚު ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިޒަމަނަކީ ބޭރުގެ ބާރުތަކުން ކަނޑި ބަޑީގައި ހަނގުރާމަކޮށް ޤައުމުތައް ހިފާ ޒަމާނެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ ދައްކަވަމުންދާ ވާހަކަތާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ޔުކްރެއިންއާއި ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަ ހޫނުވަމުންދާއިރު ދިވެހި ކިޔަވާކުދިން ވަނީ ޔުކްރެއިންގައި ތާށިވެފައެވެ. އެކުދިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ބޭރުގެ މިލިޓަރީއަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ކިޔާނަމަ ޔޫކްރެއިންއަށްވި ގޮތް ވެދާނެ: ޝެއިޚް ޒައިދު

ބޭރުގެ މިލިޓަރީއަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ކިޔާނަމަ ޔުކްރެއިންއަށް ވި ގޮތަށް ވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުއޮތްކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚު އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒައިދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ފާހަނގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޔުކްރެއިންގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައަކީ އެމެރިކާގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވި ގޮތެކެވެ. ހަމައެގޮތަށް އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މިލިޓަރީއަށް ރާއްޖޭގައި މަރުހަބާ ކިޔާނަމަ ރާއްޖެއަށްވެސް ޔުކްރެއިންއަށް ޖެހުނު ހާލު ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތްކަމަށް ޒައިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޒައިދު ވިދާޅުވީ މިލިޓަރީ ގޮތުން އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމަށް އެއްބާރުލުން ދީ ހެދުމުން އެމެރިކާއިންވަނީ އިސްލާމީ އެތައް ޤައުމެއް ފުނޑާލާފަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަންކަމުން ރާއްޖެ އިބްރަތެއް ހާސިލް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެހެންޤައުމުތަކުގެ މިލިޓަރީއަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ނުކިޔުމަށް ގޮވާލިއެވެ.

ޝައިޚު ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިޒަމަނަކީ ބޭރުގެ ބާރުތަކުން ކަނޑި ބަޑީގައި ހަނގުރާމަކޮށް ޤައުމުތައް ހިފާ ޒަމާނެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ ދައްކަވަމުންދާ ވާހަކަތާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ޔުކްރެއިންއާއި ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަ ހޫނުވަމުންދާއިރު ދިވެހި ކިޔަވާކުދިން ވަނީ ޔުކްރެއިންގައި ތާށިވެފައެވެ. އެކުދިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!