ޚަބަރު
ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާތަކުން ވަގުތީ ގޮތުން ރައީސް ސޯލިހު އެކަހެރިވެއްޖެ

ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާތަކުން ވަގުތީ ގޮތުން އެކަހެރިވެއްޖެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ތައިރޮއިޑް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމާއި ގުޅިގެން ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން އެކަހެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާތައް އުފުލާނީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިވަގުތު ރައީސް ސޯލިހު ހުންނެވީ އެމަނިކުފާނުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މާދަމާ ހެދުނު އެމަނިކުފާނުގެ ސާޖަރީއެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާތަކުން ވަގުތީ ގޮތުން ރައީސް ސޯލިހު އެކަހެރިވެއްޖެ

ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާތަކުން ވަގުތީ ގޮތުން އެކަހެރިވެއްޖެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ތައިރޮއިޑް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމާއި ގުޅިގެން ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާތަކުން ވަގުތީގޮތުން އެކަހެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާތައް އުފުލާނީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިވަގުތު ރައީސް ސޯލިހު ހުންނެވީ އެމަނިކުފާނުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މާދަމާ ހެދުނު އެމަނިކުފާނުގެ ސާޖަރީއެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!