ޚަބަރު
އުމުރުން 15 އަހަރުފުރޭ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ގައުމީލޯތްބާއި، ބަޑިޖަހަން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ: އިލްޔާސް

ރާއްޖޭގައި އުމުރުން 15 އަހަރު ފުރޭ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ހިތުގައި ޤައުމީ ލޯތްބާއި، ވަރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާއެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ބަޑިޖަހަން ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަދި ކުރީގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

“އިންޑިޔާ އައުޓް” ހަރަކާތަށް ތާއީދުކޮށް އިލްޔާސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އުމުރުން 15 އަހަރުފުރޭ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އަސްކަރީ އަސާސީ މިންވަރު އެންމެ ކުޑަމިނުން ގައުމީ ލޯތްބާއި ބަޑިޖަހަން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށެވެ.

އިލްޔާސް އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރު މިއަދު އޮތީ ޤާނޫނީ އަދި ދުސްތޫރީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިގެން ނޫނީ ދުސްތޫރީ ވެރިކަމެއް އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް އިލްޔާސް ވަނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އިންޑިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ ރާއްޖޭގައި ތިބުމާއި އިލްޔާސްވެސް ދެކޮޅުކަން ހާމަކުރައްވާފައިވާއިރު “އިންޑިޔާ އައުޓް” ހަރަކާތެއް އިއްޔެ ގއ.ވިލިނގިލީގައިވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ހުވަދު އަތޮޅުން ޔާމީންއަށް ސަޕޯޓްކުރާ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ވިލިނގިލިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ.

ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ޔާމިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓަން ތިބި ސިފައިން ލައްވައި، ސިޔާސީ މީހުން ބުނާހާ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި، ސިފައިންގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އިންޑިއާއާއިއެކު ވެފައިވަ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރަން ނުކެރެނީ އޭގައި އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ އަޑިނޭގޭވަރަށް ސިއްރު ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުންކަމަށެވެ. މިއަދު އިންޑިއާގެ ސިފައިން ތިބި ހަނިމާދޫއާއި، އުތުރު ތިލަފަޅަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރެއް ނުހިނގާނެކަމަށް ރައީސް ޔާމިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރުމަށް ގޮވާލާ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަންނަނީ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނެއް ހިންގަމުންނެވެ. އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢާންމުން މި ހަރަކާތުގައި ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އުމުރުން 15 އަހަރުފުރޭ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ގައުމީލޯތްބާއި، ބަޑިޖަހަން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ: އިލްޔާސް

ރާއްޖޭގައި އުމުރުން 15 އަހަރު ފުރޭ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ހިތުގައި ޤައުމީ ލޯތްބާއި، ވަރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާއެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ބަޑިޖަހަން ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަދި ކުރީގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

“އިންޑިޔާ އައުޓް” ހަރަކާތަށް ތާއީދުކޮށް އިލްޔާސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އުމުރުން 15 އަހަރުފުރޭ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އަސްކަރީ އަސާސީ މިންވަރު އެންމެ ކުޑަމިނުން ގައުމީ ލޯތްބާއި ބަޑިޖަހަން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށެވެ.

އިލްޔާސް އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރު މިއަދު އޮތީ ޤާނޫނީ އަދި ދުސްތޫރީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިގެން ނޫނީ ދުސްތޫރީ ވެރިކަމެއް އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް އިލްޔާސް ވަނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އިންޑިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ ރާއްޖޭގައި ތިބުމާއި އިލްޔާސްވެސް ދެކޮޅުކަން ހާމަކުރައްވާފައިވާއިރު “އިންޑިޔާ އައުޓް” ހަރަކާތެއް އިއްޔެ ގއ.ވިލިނގިލީގައިވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ހުވަދު އަތޮޅުން ޔާމީންއަށް ސަޕޯޓްކުރާ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ވިލިނގިލިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ.

ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ޔާމިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓަން ތިބި ސިފައިން ލައްވައި، ސިޔާސީ މީހުން ބުނާހާ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި، ސިފައިންގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އިންޑިއާއާއިއެކު ވެފައިވަ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރަން ނުކެރެނީ އޭގައި އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ އަޑިނޭގޭވަރަށް ސިއްރު ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުންކަމަށެވެ. މިއަދު އިންޑިއާގެ ސިފައިން ތިބި ހަނިމާދޫއާއި، އުތުރު ތިލަފަޅަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރެއް ނުހިނގާނެކަމަށް ރައީސް ޔާމިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރުމަށް ގޮވާލާ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަންނަނީ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނެއް ހިންގަމުންނެވެ. އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢާންމުން މި ހަރަކާތުގައި ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!