ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއަކީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަގުނަ ބަދަލުތަކެއް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދިން ޕާޓީއެއް : ފައްޔާޒް

އެމްޑީޕީއަކީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަގުނަ ބަދަލުތަކެއް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދިން ޕާޓީއެއް ކަމަށް އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ފައްޔާޒު އޭނާގެ “ހިންގާލަން ކެމްޕެއިން” ލޯންޗުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ދުވެލި ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީއަކީ ކުދިކުދި ސިކުނޑިތަކެއްގެ ވިސްނުންތަކެއްގައި ތާށިވެފައި އޮންނަން ޖެހޭ ޕާޓީއެއް ނޫންކަން ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަށަގަނެފައި އޮތް އަނިޔާގެ ސަގާފަތުން ވީއްލުނީ އެމްޑީޕީގައި ތިބި އެ ޕާޓީއަށް ވަފާތެރި ސަޕޯޓަރުން ޖާނުންނާއި މާލުން އެތައް ގުރުބާނީއެއް ވެގެން ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ފެންނަމުންދާ ހަގީގަތަކީ ޕާޓީގެ މަސައްކަތް ލަދުވެތިވާހާ ދަށްވެފައިވާތަން ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

“މި އޮޑި ކޮންމެ ކަނޑަކަށް ވެސް ހެޔޮވަރު ވާނެ، ހަގީގަތަކީ ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް އޮޑީގެ ސްޕީޑް ދަށްވެއްޖެ، އޮޑި މަރާމާތު ކުރަން ޖެހިއްޖެ، އޮޑީގެ ރިޔާ ސާފުކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ،” ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވޭނީ އޭނާއަށް ކަމަށް ފައްޔާޒު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިޚާބުގައި އޮތީ ދެ ޕާޓީގެ ފެކްޝަންގެ މެދުގައި އޮތް ވާދަވެރިކަމެކެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ނަޝީދާއި، އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު އަދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ފެކްޝަންގެ ދެމެދު އޮތް ވާދަވެރިކަމެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއަކީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަގުނަ ބަދަލުތަކެއް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދިން ޕާޓީއެއް : ފައްޔާޒް

އެމްޑީޕީއަކީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަގުނަ ބަދަލުތަކެއް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދިން ޕާޓީއެއް ކަމަށް އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ފައްޔާޒު އޭނާގެ “ހިންގާލަން ކެމްޕެއިން” ލޯންޗުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ދުވެލި ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީއަކީ ކުދިކުދި ސިކުނޑިތަކެއްގެ ވިސްނުންތަކެއްގައި ތާށިވެފައި އޮންނަން ޖެހޭ ޕާޓީއެއް ނޫންކަން ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަށަގަނެފައި އޮތް އަނިޔާގެ ސަގާފަތުން ވީއްލުނީ އެމްޑީޕީގައި ތިބި އެ ޕާޓީއަށް ވަފާތެރި ސަޕޯޓަރުން ޖާނުންނާއި މާލުން އެތައް ގުރުބާނީއެއް ވެގެން ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ފެންނަމުންދާ ހަގީގަތަކީ ޕާޓީގެ މަސައްކަތް ލަދުވެތިވާހާ ދަށްވެފައިވާތަން ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

“މި އޮޑި ކޮންމެ ކަނޑަކަށް ވެސް ހެޔޮވަރު ވާނެ، ހަގީގަތަކީ ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް އޮޑީގެ ސްޕީޑް ދަށްވެއްޖެ، އޮޑި މަރާމާތު ކުރަން ޖެހިއްޖެ، އޮޑީގެ ރިޔާ ސާފުކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ،” ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވޭނީ އޭނާއަށް ކަމަށް ފައްޔާޒު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިޚާބުގައި އޮތީ ދެ ޕާޓީގެ ފެކްޝަންގެ މެދުގައި އޮތް ވާދަވެރިކަމެކެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ނަޝީދާއި، އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު އަދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ފެކްޝަންގެ ދެމެދު އޮތް ވާދަވެރިކަމެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!