ޚަބަރު
ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއި ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ތަފާތު ފޮޓޯ ގެލެރީއަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަމަށް

މާބަނޑުވުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައިމީހާއަށް ތަފާތު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މާބަނޑު މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ބައެއްފަހަރު، ދުވަސް ނުފުރާ ދަރިފުޅު ވިހައެވެ. އަދި ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާ ކުދިންނަށް ގިނަ ފަހަރަށް ތަފާތު އުދަނގޫ ބޮޑު ސިއްޙީ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.

ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާ ކުދިންނަށް އާންމުކޮށް އެހެން ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހި، މައިންބަފައިންނާއި، އާއިލާގެ ސަމާލުކަން ލިބެއެވެ. މިފަދަ ކުދިން ގެންގުޅޭ އެހެން އާއިލާތަކާއި އެއްގޮތަށް މިއާއިލާއަކީވެސް، އެމީހުންގެ ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާފައިވާ ދަރިފުޅަށް ވަރަށްބޮޑު ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ގެންގުޅޭ އާއިލާއެކެވެ. ރަޔާން ވެސް ދުނިޔެއަށް އުފަންވީ 9 ހަފްތާ ކުރިންނެވެ. ވިހެއި އިރު، ބަރުދަނުގައި ހުރީ އެންމެ 1300 ގްރާމެވެ. އަދި ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން، އެންއައިސީޔޫގައި 6 ހަފުތާ ވަންދެން ރަޔާން ބޭއްވުނެވެ.

ދަރިފުޅު ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް އެންއައިސީޔޫގައި ބޭއްވިފައި އޮތް އިރު، މެޓް މެކަލިން އަދި އޭނާގެ އަންހެނުން، ދަރިފުޅުގެ ބޮޑުވުމުންން ހުންނާނެ ގޮތަކާއި، އަދި ބޮޑުވެގެން ކުރާނީ ކޮންކަހަލަ މަސައްކަތެއްތޯ، ފަދަ ކަންކަމާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް ވިސްނިއެވެ. އަދި މިމަޝްވަރާތަކުގެތެރެއިން، ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ ގެލެރީއެއް ހަދާނެ ތަފާތު ގޮތަކާއި މެދު ވިސްނައި، މުޅިންތަފާތު ކޮންސެޕްޓެއް ގެނައުމުގެ ވިސްނުން ދެމަފިރިންނަށް އައެވެ. މިގޮތުން، އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި މީހުން ކުރާ ތަފާތު މަސައްކަތް ދަރިފުޅުކުރާ ތަފާތު ކޮންސެޕްޓަކަށް ފޮޓޯ ގެލަރީއެއް ހަދައި އިންސްޓާގްރަމްގައި ހިއްސާކުރުމަށް ވިސްނިއެވެ.

މިތުއްތު ރަޔާންގެ ލޯބި ލޯބި ފޮޓޯތަކުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ މޫނަށް ހިނިތުންވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ. ރަޔާންގެ ގެލެރީގެ ތަފާތު ފޮޓޯ މީހުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ޝެއާކޮށްފައިވާއިރު، ގިނަބަޔަކު މިފޮޓޯތަކަށް ތަޢުރީފުކޮށްފައިވެއެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް ބައެއް ފޮޓޯތަކުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުރައްކާ ވެދާނެގޮތަކަށް ބައެއް ފޮޓޯތައް ފެނިގެން ދިޔަނަމަވެސް، ރަޔާންގެ ބައްޕަ ބުނެފައިވާގޮތުން، ރަޔާންގެ ހުރިހާ ފޮޓޯ އެއްވެސް ނަގާފައިވަނީ، ވަރަށްބޮޑަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފޮޓޯތަކަކީ، ފޮޓޯޝޮޕް ބޭނުންކޮށްގެން، އެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތައް ކަމުގައެވެ.

ރަޔާންގެ ގެލެރީގެ ފޮޓޯތައް ގިނަބަޔަކު ޝެއާކޮށް، އެހާބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ލިބިފައިވުމުން، ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމުުގައި މައިންބަފައިން ބުނެއެވެ.

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއި ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ތަފާތު ފޮޓޯ ގެލެރީއަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަމަށް

މާބަނޑުވުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައިމީހާއަށް ތަފާތު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މާބަނޑު މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ބައެއްފަހަރު، ދުވަސް ނުފުރާ ދަރިފުޅު ވިހައެވެ. އަދި ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާ ކުދިންނަށް ގިނަ ފަހަރަށް ތަފާތު އުދަނގޫ ބޮޑު ސިއްޙީ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.

ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާ ކުދިންނަށް އާންމުކޮށް އެހެން ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހި، މައިންބަފައިންނާއި، އާއިލާގެ ސަމާލުކަން ލިބެއެވެ. މިފަދަ ކުދިން ގެންގުޅޭ އެހެން އާއިލާތަކާއި އެއްގޮތަށް މިއާއިލާއަކީވެސް، އެމީހުންގެ ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާފައިވާ ދަރިފުޅަށް ވަރަށްބޮޑު ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ގެންގުޅޭ އާއިލާއެކެވެ. ރަޔާން ވެސް ދުނިޔެއަށް އުފަންވީ 9 ހަފްތާ ކުރިންނެވެ. ވިހެއި އިރު، ބަރުދަނުގައި ހުރީ އެންމެ 1300 ގްރާމެވެ. އަދި ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން، އެންއައިސީޔޫގައި 6 ހަފުތާ ވަންދެން ރަޔާން ބޭއްވުނެވެ.

ދަރިފުޅު ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް އެންއައިސީޔޫގައި ބޭއްވިފައި އޮތް އިރު، މެޓް މެކަލިން އަދި އޭނާގެ އަންހެނުން، ދަރިފުޅުގެ ބޮޑުވުމުންން ހުންނާނެ ގޮތަކާއި، އަދި ބޮޑުވެގެން ކުރާނީ ކޮންކަހަލަ މަސައްކަތެއްތޯ، ފަދަ ކަންކަމާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް ވިސްނިއެވެ. އަދި މިމަޝްވަރާތަކުގެތެރެއިން، ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ ގެލެރީއެއް ހަދާނެ ތަފާތު ގޮތަކާއި މެދު ވިސްނައި، މުޅިންތަފާތު ކޮންސެޕްޓެއް ގެނައުމުގެ ވިސްނުން ދެމަފިރިންނަށް އައެވެ. މިގޮތުން، އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި މީހުން ކުރާ ތަފާތު މަސައްކަތް ދަރިފުޅުކުރާ ތަފާތު ކޮންސެޕްޓަކަށް ފޮޓޯ ގެލަރީއެއް ހަދައި އިންސްޓާގްރަމްގައި ހިއްސާކުރުމަށް ވިސްނިއެވެ.

މިތުއްތު ރަޔާންގެ ލޯބި ލޯބި ފޮޓޯތަކުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ މޫނަށް ހިނިތުންވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ. ރަޔާންގެ ގެލެރީގެ ތަފާތު ފޮޓޯ މީހުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ޝެއާކޮށްފައިވާއިރު، ގިނަބަޔަކު މިފޮޓޯތަކަށް ތަޢުރީފުކޮށްފައިވެއެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް ބައެއް ފޮޓޯތަކުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުރައްކާ ވެދާނެގޮތަކަށް ބައެއް ފޮޓޯތައް ފެނިގެން ދިޔަނަމަވެސް، ރަޔާންގެ ބައްޕަ ބުނެފައިވާގޮތުން، ރަޔާންގެ ހުރިހާ ފޮޓޯ އެއްވެސް ނަގާފައިވަނީ، ވަރަށްބޮޑަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފޮޓޯތަކަކީ، ފޮޓޯޝޮޕް ބޭނުންކޮށްގެން، އެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތައް ކަމުގައެވެ.

ރަޔާންގެ ގެލެރީގެ ފޮޓޯތައް ގިނަބަޔަކު ޝެއާކޮށް، އެހާބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ލިބިފައިވުމުން، ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމުުގައި މައިންބަފައިން ބުނެއެވެ.

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިޔާ

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!