ޚަބަރު
އެމެރިކާ ހިމެނޭހެން 27 ޤައުމަކުން ޔުކްރެއިންއަށް އަސްކަރީ ހަތިޔާރު ދޭން ނިންމައިފި

ރަޝިޔާ ޔުކްރެއިން އިން ކުރަމުންދާ ހަގުރާމައަށް އަސްކަރީ ސާމާނާއި އެހެނިހެން އަސްކަރީ އެހީ ދިނުމަށް 28 ޤައުމަކުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީން މިއަދު ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކާއެކު ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވާފައެވެ. މިކޮންފަރެންސުގައި އެމެރިކާ ހިމެނޭހެން 27 ޤައުމަކުންވަނީ ޔުކްރެއިންއަށް އަސްކަރީ އެހީ ދޭނެކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިން މި ކަމަށް އެއްބަސްނުވާ ގައުމުތަކާއި، ނޭޓޯގައި ބައިވެރިނުވާ ގައުމުތަކެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ. ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރޭނަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުން ދިފާޢުވުމަށް އަސްކަރީ ހަތިޔާރާއި، އަވަސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ދިނުމަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން ފަށާފައިވާ މިހަނގުރާމައިގެ ބޭނުމަކީ ޔުކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއޭވް ހިފައި ޔޫކްރޭންގެ ވެރިކަން ވައްޓައިލުމެވެ. ރަޝިޔާ ސިފައިން ވަނީ ޔުކްރެއިންގެ މަގުތަކުގައިވެސް ހަނގުރާމަ ފަށާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޔުކްރެއިންގެ ހުރިހާ ސިފައިން ނެރެގެން އެޤައުމުންވަނީ އެއަރޕޯޓް ރަޝިޔާގެ ސިފައިންގެ އަތުން ސަލާމަތްކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެމެރިކާ ހިމެނޭހެން 27 ޤައުމަކުން ޔުކްރެއިންއަށް އަސްކަރީ ހަތިޔާރު ދޭން ނިންމައިފި

ރަޝިޔާ ޔުކްރެއިން އިން ކުރަމުންދާ ހަގުރާމައަށް އަސްކަރީ ސާމާނާއި އެހެނިހެން އަސްކަރީ އެހީ ދިނުމަށް 28 ޤައުމަކުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީން މިއަދު ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކާއެކު ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވާފައެވެ. މިކޮންފަރެންސުގައި އެމެރިކާ ހިމެނޭހެން 27 ޤައުމަކުންވަނީ ޔުކްރެއިންއަށް އަސްކަރީ އެހީ ދޭނެކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިން މި ކަމަށް އެއްބަސްނުވާ ގައުމުތަކާއި، ނޭޓޯގައި ބައިވެރިނުވާ ގައުމުތަކެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ. ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރޭނަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުން ދިފާޢުވުމަށް އަސްކަރީ ހަތިޔާރާއި، އަވަސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ދިނުމަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން ފަށާފައިވާ މިހަނގުރާމައިގެ ބޭނުމަކީ ޔުކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއޭވް ހިފައި ޔޫކްރޭންގެ ވެރިކަން ވައްޓައިލުމެވެ. ރަޝިޔާ ސިފައިން ވަނީ ޔުކްރެއިންގެ މަގުތަކުގައިވެސް ހަނގުރާމަ ފަށާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޔުކްރެއިންގެ ހުރިހާ ސިފައިން ނެރެގެން އެޤައުމުންވަނީ އެއަރޕޯޓް ރަޝިޔާގެ ސިފައިންގެ އަތުން ސަލާމަތްކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!