ޚަބަރު
ތިނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގދ ތިނަދު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު ފަށާފައިވަނީ ތިނަދޫގައި އަލަށް ތަރައްގީ ކުރާ މަގުތަކުގެ ކޭބަލް ޖަންގްޝަން ވަޅުލުމާއި ދުވާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އާރްޑީސީއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކުރިއަށްގެންދާ މިމަޝްރޫއުގައި 15 މަގެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި މަގުބައްތިއަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ކޭބަލް އެޅުންވެސް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ.

އަދި މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާއިރު ތިނަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ޒަމާނީ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އާރްޑީސީއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ މި ޕްރޮޖެކްޓް އެކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 450 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 78،8000،871.14 ރުފިޔާއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގދ ތިނަދު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު ފަށާފައިވަނީ ތިނަދޫގައި އަލަށް ތަރައްގީ ކުރާ މަގުތަކުގެ ކޭބަލް ޖަންގްޝަން ވަޅުލުމާއި ދުވާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އާރްޑީސީއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކުރިއަށްގެންދާ މިމަޝްރޫއުގައި 15 މަގެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި މަގުބައްތިއަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ކޭބަލް އެޅުންވެސް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ.

އަދި މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާއިރު ތިނަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ޒަމާނީ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އާރްޑީސީއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ މި ޕްރޮޖެކްޓް އެކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 450 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 78،8000،871.14 ރުފިޔާއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!