ޚަބަރު
ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާތީ ތިނަދޫ ނައިބު ރައިސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގައި ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާތީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ނަސްރުﷲ އަލީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ނަސްރުﷲ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމެއް ނެތި ރިޔާސީ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާތީ ކަންބޮޑުވެލައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ މައިގަޑު އަސާސްތަކާއި ޚިލާފުވެ، ޕާޓީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައި ނުދެއްވުމުން ވެސް ކަންބޮޑުވެލައްވާ ކަމުގައި ނައިބް ރައީސް ނަސްރުﷲ އަލީ ގެ ޓްވީޓް ގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އެމަނިކުފާނުގެ ގެ ކޮޅުން ނިކުންނަވަނިކޮށް، ސައިކަލެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލައިގެން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގު އެންމެ އެދެވޭގޮތަކަށް ކުރިއަށް ނުގެންދާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ތަކެއް ދަނީ އެކި ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާތީ ތިނަދޫ ނައިބު ރައިސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގައި ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާތީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ނަސްރުﷲ އަލީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ނަސްރުﷲ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމެއް ނެތި ރިޔާސީ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާތީ ކަންބޮޑުވެލައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ މައިގަޑު އަސާސްތަކާއި ޚިލާފުވެ، ޕާޓީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައި ނުދެއްވުމުން ވެސް ކަންބޮޑުވެލައްވާ ކަމުގައި ނައިބް ރައީސް ނަސްރުﷲ އަލީ ގެ ޓްވީޓް ގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އެމަނިކުފާނުގެ ގެ ކޮޅުން ނިކުންނަވަނިކޮށް، ސައިކަލެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލައިގެން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގު އެންމެ އެދެވޭގޮތަކަށް ކުރިއަށް ނުގެންދާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ތަކެއް ދަނީ އެކި ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!