ޚަބަރު
މިސަރުކާރުން ޤައުމު ވަނީ 2 ކުނިބިހަށް ވިއްކާލާފައި: ޝިޔާމް

މިސަރުކާރުން ޤައުމު ވަނީ 2 ކުނި ބިހަށް ވިއްކާލާފައިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓް އިސްމާއިލް މަދީހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވަނީ އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައިވެސް އެބަތިބި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ތިބި އަދަދެއް އަންދާޒާ ކޮށްލަން ވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަހުން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބަނީ ބިސް ފިޔާ އަދި ހަނޑު ފަދަ ބާވަތްތައް ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށެވެ.

“ސަރުކާރުން، ދެން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބައިތިއްބަން އެބަ ޖެހެޔޭ، ތިމަންނަމެންނަކަށް ބިހެއް ނުލިބެޔޭ، ފިޔައެއް ނުލިބެޔޭ، ހަނޑުލެއް ނުލިބެޔޭ، މިއީ ނޫންތޯ ދެއްކި ބަހަނާއަކީ” ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ މުއްސަދިކަން ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިންޑިޔާއަށް އެގެއެވެ.

މިއަދު ސަރުކާރުން އެތިބީ ކުނި ދެ ބިހަށް ގައުމު ވިއްކާލައިގެން ކަމަށާއި މިއީ އާދައިގެ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މިސަރުކާރުން ޤައުމު ވަނީ 2 ކުނިބިހަށް ވިއްކާލާފައި: ޝިޔާމް

މިސަރުކާރުން ޤައުމު ވަނީ 2 ކުނި ބިހަށް ވިއްކާލާފައިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓް އިސްމާއިލް މަދީހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވަނީ އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައިވެސް އެބަތިބި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ތިބި އަދަދެއް އަންދާޒާ ކޮށްލަން ވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަހުން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބަނީ ބިސް ފިޔާ އަދި ހަނޑު ފަދަ ބާވަތްތައް ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށެވެ.

“ސަރުކާރުން، ދެން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބައިތިއްބަން އެބަ ޖެހެޔޭ، ތިމަންނަމެންނަކަށް ބިހެއް ނުލިބެޔޭ، ފިޔައެއް ނުލިބެޔޭ، ހަނޑުލެއް ނުލިބެޔޭ، މިއީ ނޫންތޯ ދެއްކި ބަހަނާއަކީ” ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ މުއްސަދިކަން ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިންޑިޔާއަށް އެގެއެވެ.

މިއަދު ސަރުކާރުން އެތިބީ ކުނި ދެ ބިހަށް ގައުމު ވިއްކާލައިގެން ކަމަށާއި މިއީ އާދައިގެ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!