ޚަބަރު
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ހުވަދު އަތޮޅު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއަޒް ގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ގދ ވާދޫ، ޕެރިސް ލުއައްޔު ސައީދު އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

ލުއައްޔު ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަޔަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މިއަދުއެވެ. ލުއައްޔު ސައީދު ވަނީ އޮސްކްފޮޑް ބްރޫކްސް ޔުނިވަރސިޓީން 2013 ވަނަ އަހަރު ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް އޮނަރސް އިން އެޕްލައިޑް އެކައުންޓިންގ ހާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

މި މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ލުއައްޔު ސަޢީދު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުކަމާއި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވްކަމާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސީނިއަރ އޮޑިޓަރުކަމުގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ހުވަދު އަތޮޅު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއަޒް ގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ގދ ވާދޫ، ޕެރިސް ލުއައްޔު ސައީދު އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

ލުއައްޔު ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަޔަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މިއަދުއެވެ. ލުއައްޔު ސައީދު ވަނީ އޮސްކްފޮޑް ބްރޫކްސް ޔުނިވަރސިޓީން 2013 ވަނަ އަހަރު ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް އޮނަރސް އިން އެޕްލައިޑް އެކައުންޓިންގ ހާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

މި މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ލުއައްޔު ސަޢީދު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުކަމާއި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވްކަމާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސީނިއަރ އޮޑިޓަރުކަމުގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!