ޚަބަރު
ސަލަފުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވަނީ

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފަރާތުން “ހައިޟު ނިފާސް”ގެ ނަމުގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިވޯކްޝޮޕާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ހައިޟު ނިފާސްކަމާއި ބެހޭގޮތުން އަންހެނުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕެއް ކަމަށެވެ.

މިވޯކްޝޮޕްގައި ޙައިޟު، ނިފާސް އަދި އިސްތިޚާޟާއަކީ ކޮބައިކަމާއި އެ ހާލަތްތަކުގައި އަޅުކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން ދެމަފިރިންގެ ގުޅުންތައް ބާއްވަންޖެހޭ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން މައުުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ސަލަފުން ބުނާ ގޮތުގައި މިވޯކްޝޮޕް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާރޗު މަހުގެ 11،5،4 އަދި 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 9:30 އިން 11:00އަށް ކަމަށާއި ވޯކުޝޮޕުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން 250 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ވޯކުޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ވޯކުޝޮޕާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ސަލަފު ޖަމުއިއްޔާގެ ނަންބަރު 9557018 އާއި ގުޅުއްވުމަށް އެ ޖަމުއިއްޔާއިން ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސަލަފުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވަނީ

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފަރާތުން “ހައިޟު ނިފާސް”ގެ ނަމުގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިވޯކްޝޮޕާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ހައިޟު ނިފާސްކަމާއި ބެހޭގޮތުން އަންހެނުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕެއް ކަމަށެވެ.

މިވޯކްޝޮޕްގައި ޙައިޟު، ނިފާސް އަދި އިސްތިޚާޟާއަކީ ކޮބައިކަމާއި އެ ހާލަތްތަކުގައި އަޅުކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން ދެމަފިރިންގެ ގުޅުންތައް ބާއްވަންޖެހޭ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން މައުުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ސަލަފުން ބުނާ ގޮތުގައި މިވޯކްޝޮޕް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާރޗު މަހުގެ 11،5،4 އަދި 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 9:30 އިން 11:00އަށް ކަމަށާއި ވޯކުޝޮޕުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން 250 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ވޯކުޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ވޯކުޝޮޕާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ސަލަފު ޖަމުއިއްޔާގެ ނަންބަރު 9557018 އާއި ގުޅުއްވުމަށް އެ ޖަމުއިއްޔާއިން ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!