ޚަބަރު
މި ދަނޑިވަޅުގައި ސިޔާސީ ކޯޅުން ނެތުން މުހިންމު ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ތަދުމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ މެދުވައިވާ ކޯޅުން ނެތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ދެމެދުގައި ކޯޅުން ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށް ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވެ ވަނީ ޓުވީޓު ކުރަށްވާފައެވެ.

“ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ސިޔާސީ ބައިބައިވުންތައް ނެތުމާއި ބާރުގެ ވާދަތަކާއި ކޯޅުންތައް ނެތުން” – ޝަރީފް

މެއި މަހުގެ 6 ވަަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒު ކުރެވުނު ހަމަލާއަށް ފަހު ރައީސް ނަޝީދު ބައެއް ކަންތައް ތަކަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންވިއެވެ. މި ކަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ކަމެއް މެދުވެރި ވެއްޖެ ނަމަ ކޯޅުންތައް އިތުރުވެއެވެ.

މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކޯޅުންތަކުގެ މައިގަނޑު މައްސަލައަކީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ފާސްނުކުރުމެވެ.

އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފަށް މީހަކު އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން އޮތުމުން، އެއީ ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރަން އޮތް ހުރަހެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ނުރުހުން މި ބިލަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

މި ބިލަށް ކޯލިޝަންގެ ދެން ތިބި ޕާޓީ ތަކުންވެސް ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މި ދަނޑިވަޅުގައި ސިޔާސީ ކޯޅުން ނެތުން މުހިންމު ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ތަދުމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ މެދުވައިވާ ކޯޅުން ނެތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ދެމެދުގައި ކޯޅުން ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށް ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވެ ވަނީ ޓުވީޓު ކުރަށްވާފައެވެ.

“ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ސިޔާސީ ބައިބައިވުންތައް ނެތުމާއި ބާރުގެ ވާދަތަކާއި ކޯޅުންތައް ނެތުން” – ޝަރީފް

މެއި މަހުގެ 6 ވަަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒު ކުރެވުނު ހަމަލާއަށް ފަހު ރައީސް ނަޝީދު ބައެއް ކަންތައް ތަކަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންވިއެވެ. މި ކަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ކަމެއް މެދުވެރި ވެއްޖެ ނަމަ ކޯޅުންތައް އިތުރުވެއެވެ.

މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކޯޅުންތަކުގެ މައިގަނޑު މައްސަލައަކީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ފާސްނުކުރުމެވެ.

އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފަށް މީހަކު އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން އޮތުމުން، އެއީ ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރަން އޮތް ހުރަހެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ނުރުހުން މި ބިލަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

މި ބިލަށް ކޯލިޝަންގެ ދެން ތިބި ޕާޓީ ތަކުންވެސް ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!