ޚަބަރު
ތިނަދޫ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 909 މީހުންގެ ތެރެއިން %90 ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫއިން ކޯވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ %90  ގިނަ މީހުން ބަލިން އެ ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިނަދޫ ގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނެރެފައިވާ ހިސާބު ތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 909 މީހަކަށް ވަނީ ބަލި ޖެހިފައެވެ. އަދި 822 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެ އެ އަދަދު ވަނީ 85 އަށް ތިރިވެފައެވެ.

ތިނަދޫ ގެ ކޯވިޑް-19 ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން ހުވަދޫ ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަޢުދު އަލީ ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ ގެ ކޯވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތިރި ކުރެވިފައި ކަމަށާއި ދީފައިވާ ލުއި ތަކުގެ ތެރެއިން ދެން ކޮއްލަންވީ ކުޑަ ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ.

” މިވަގުތު ރައްޔިތުން ކޮށްދޭންވި ކަމަކީ އެންގިފައިވާ އެންގުން ތަކަށް ބަލައިގެން އަމަލު ކޮށްދޭންވީ. ހަވީރު 4 ހަމަޔަށް ދީފައިވާ ލުއި ތަކުގައި ވެސް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ބަލައިގެން އުޅެންވީ”  ތިނަދޫ ކައުނަސިލްގެ ރައީސް 

އެޕްރީލް 24 ފެށިގެން ތިނަދޫގައި ފެތުރެން ފެށި ކޮވިޑް-19 އަށް މިހާތަނަށް 7314 ސާމްޕަލް ނަގައި ވަނީ ޓެސްޓް ކުރެވިފައެވެ.

ފާއިތުވި 24 ތެރޭގައި ލިބުނު ޓެސްޓް ތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ތިނަދޫ އިން 15 މީހަކު ވަނީ ބައްޔަށް ފައްސި ވެފައެވެ. އަދި 11 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 909 މީހުންގެ ތެރެއިން %90 ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫއިން ކޯވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ %90  ގިނަ މީހުން ބަލިން އެ ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިނަދޫ ގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނެރެފައިވާ ހިސާބު ތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 909 މީހަކަށް ވަނީ ބަލި ޖެހިފައެވެ. އަދި 822 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެ އެ އަދަދު ވަނީ 85 އަށް ތިރިވެފައެވެ.

ތިނަދޫ ގެ ކޯވިޑް-19 ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން ހުވަދޫ ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަޢުދު އަލީ ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ ގެ ކޯވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތިރި ކުރެވިފައި ކަމަށާއި ދީފައިވާ ލުއި ތަކުގެ ތެރެއިން ދެން ކޮއްލަންވީ ކުޑަ ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ.

” މިވަގުތު ރައްޔިތުން ކޮށްދޭންވި ކަމަކީ އެންގިފައިވާ އެންގުން ތަކަށް ބަލައިގެން އަމަލު ކޮށްދޭންވީ. ހަވީރު 4 ހަމަޔަށް ދީފައިވާ ލުއި ތަކުގައި ވެސް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ބަލައިގެން އުޅެންވީ”  ތިނަދޫ ކައުނަސިލްގެ ރައީސް 

އެޕްރީލް 24 ފެށިގެން ތިނަދޫގައި ފެތުރެން ފެށި ކޮވިޑް-19 އަށް މިހާތަނަށް 7314 ސާމްޕަލް ނަގައި ވަނީ ޓެސްޓް ކުރެވިފައެވެ.

ފާއިތުވި 24 ތެރޭގައި ލިބުނު ޓެސްޓް ތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ތިނަދޫ އިން 15 މީހަކު ވަނީ ބައްޔަށް ފައްސި ވެފައެވެ. އަދި 11 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!