ޚަބަރު
ނަސާރާ ދީން ރާއްޖޭގައި ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ނަސާރާ ދީން ފެތުރުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

ކިތާބުލް މުގައްދަސް ދިވެހި” ނަމުގައި ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހަދައިގެން “ބައިބަލް”ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ޕޭޖުގައި ޕޯސްޓު ކުރެއެވެ. މި ޕޭޖުގެ ހަގީގަތް ނޭގި ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް މި ޕޭޖަށް ފޮލޯ ކޮށްފައިވާ އިރު، މި ޕޭޖުގެ ޕޯސްޓުތައް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޝެއާރ ކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މި ޕޭޖާއި ދެކޮޅަށް ޕޭޖް އަންލައިކް ކުރުމަށާއި ޕޯސްޓްތައް ޝެއާރ ނުކުރުމަށް އަދި ފޮލޯކުރެވިފައި ވާ ނަމަ އަންފޮލޯ ކުރުމަށް ފަހު ޕޭޖް ބްލޮކް ކުރުމަށް ގޮވާލާ މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މި ޕޭޖާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކާއި ހިއްސާކޮށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކޮށްދިނުމަށް މި މީޑިއާ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ނަސާރާ ދީން ރާއްޖޭގައި ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ނަސާރާ ދީން ފެތުރުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

ކިތާބުލް މުގައްދަސް ދިވެހި” ނަމުގައި ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހަދައިގެން “ބައިބަލް”ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ޕޭޖުގައި ޕޯސްޓު ކުރެއެވެ. މި ޕޭޖުގެ ހަގީގަތް ނޭގި ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް މި ޕޭޖަށް ފޮލޯ ކޮށްފައިވާ އިރު، މި ޕޭޖުގެ ޕޯސްޓުތައް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޝެއާރ ކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މި ޕޭޖާއި ދެކޮޅަށް ޕޭޖް އަންލައިކް ކުރުމަށާއި ޕޯސްޓްތައް ޝެއާރ ނުކުރުމަށް އަދި ފޮލޯކުރެވިފައި ވާ ނަމަ އަންފޮލޯ ކުރުމަށް ފަހު ޕޭޖް ބްލޮކް ކުރުމަށް ގޮވާލާ މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މި ޕޭޖާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކާއި ހިއްސާކޮށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކޮށްދިނުމަށް މި މީޑިއާ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!