ޚަބަރު
ޗައިނާގައި ކުޑަ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދެނީ

ކޮވިޑުން ދިފާއުވުމަށް ޗައިނާއިން ތަރައްގީ ކޮށްފައި ވާ ސީނޯވެކް ކޮވިޑް ވެކްސިން، އުމުރުން 3 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދު އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް، ޗައިނާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން، ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

ޗައިނާއިން ދިރާސާތަކަށްފަހު ވަނީ 3 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ސިނޮވެކް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ވަނީ ހުއްދަ ދީފައެވެ. ކުލިނިކަލް ޓްރަޔަލްގެ 2 ވަނަ މަރުހަލާގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، އުމުރުން 3-17 އަހަރާ ދެމެދު އުމުރުފުރާގެ ކުދިންގެ ހަށިގަނޑުގައި އެންޓިބޮޑީޒް އުފެއްދުމުގައި ސީނޯވެކް ކޮވިޑް ވެކްސިނަކީ 98.9 ޕަސެންޓް ކާމިޔާބު ވެކްސިނެކެވެ.

ސީނޯވެކްއިން ވަނީ، މި ކޮވިޑް ވެކްސިނަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހަށިގަނޑުގައި ކާމިޔާބު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެނިވި ވެކްސިނެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޗައިނާގައި ކުޑަ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދެނީ

ކޮވިޑުން ދިފާއުވުމަށް ޗައިނާއިން ތަރައްގީ ކޮށްފައި ވާ ސީނޯވެކް ކޮވިޑް ވެކްސިން، އުމުރުން 3 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދު އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް، ޗައިނާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން، ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

ޗައިނާއިން ދިރާސާތަކަށްފަހު ވަނީ 3 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ސިނޮވެކް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ވަނީ ހުއްދަ ދީފައެވެ. ކުލިނިކަލް ޓްރަޔަލްގެ 2 ވަނަ މަރުހަލާގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، އުމުރުން 3-17 އަހަރާ ދެމެދު އުމުރުފުރާގެ ކުދިންގެ ހަށިގަނޑުގައި އެންޓިބޮޑީޒް އުފެއްދުމުގައި ސީނޯވެކް ކޮވިޑް ވެކްސިނަކީ 98.9 ޕަސެންޓް ކާމިޔާބު ވެކްސިނެކެވެ.

ސީނޯވެކްއިން ވަނީ، މި ކޮވިޑް ވެކްސިނަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހަށިގަނޑުގައި ކާމިޔާބު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެނިވި ވެކްސިނެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!