ޚަބަރު
މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން ގަޑިއެއް ހާއިރު ނަގާނެ

ގްރޭޓާމާލެ ގްރިޑް ސާކިޓް އެނަޖައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަރަންޓް ކެޑި މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން ގަޑިއެއް ހާއިރު ނަގާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފިއެވެ.

މިއަދު މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެޑުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް މިހާރު ބައެއް ހިސާބު ތަކަށް ވަނީ ކަރަންޓު ދީފައެވެ. މި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ވަގުތުގައި ކަރަންޓު ކެޑުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައި ބުނެފައެވެ.

މިއަދު ކުރަމުންދަނީ ދެވަނަ ސާކިޓް އެނަޖައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ފުރަތަމަ ސާކަޓް އެނަޖައިޒް ކޮށްފައެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މުޅި ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓު އެއް ވިޔުގައަކުން ގުޅާލެވޭ އިރު، މިއީ މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓު ކެޑުމުގެ މަައްސަލައަށް ހޯދަިދެވޭނެ ދާއިމީ ހައްލެއް ކަމައް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން ގަޑިއެއް ހާއިރު ނަގާނެ

ގްރޭޓާމާލެ ގްރިޑް ސާކިޓް އެނަޖައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަރަންޓް ކެޑި މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން ގަޑިއެއް ހާއިރު ނަގާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފިއެވެ.

މިއަދު މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެޑުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް މިހާރު ބައެއް ހިސާބު ތަކަށް ވަނީ ކަރަންޓު ދީފައެވެ. މި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ވަގުތުގައި ކަރަންޓު ކެޑުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައި ބުނެފައެވެ.

މިއަދު ކުރަމުންދަނީ ދެވަނަ ސާކިޓް އެނަޖައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ފުރަތަމަ ސާކަޓް އެނަޖައިޒް ކޮށްފައެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މުޅި ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓު އެއް ވިޔުގައަކުން ގުޅާލެވޭ އިރު، މިއީ މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓު ކެޑުމުގެ މަައްސަލައަށް ހޯދަިދެވޭނެ ދާއިމީ ހައްލެއް ކަމައް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!