ޅެންއަށި
ޅެން: އެނގުނު އެއްވެސް އަގެއް ނެތްކަން

ޅެން: އެނގުނު އެއްވެސް އަގެއް ނެތްކަން
ޢީސާ ޝަރީފު

 

ދުރަށް ދިއުމާ، ފެޔަށް ޖެހުމީ، މަށަށް އޮތް އިޚުތިޔާރެއްކަން
ކުރަން ބޭނުން އެނގޭ އިރުވެސް މިއީ ހިތި އިންތިޒާރެއްކަން

 

ޤަތުލް ކުރިއިރު މި ހިތް ތި އަތުން ތިބާޔަށް ހަމަ ޔަޤީންވާނޭ
ހިތުން ވިންދެއް ޖަހާލިޔަކަސް، މި ނަފްސުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަން

 

އެދުހު ތި އަތުންނެ މަގުދެއްކީ، ޚިޔާލީ ފޮނި ފޮލާ ކެއްކީ
ބަދަލުކުރިކަން ދެހިތް ދެހިތާ ކިހާ ދެރަހޭ ހަނދާން ނެތްކަން

 

ހިތުގެ ދޮރުގައި ދިނީމާ ޓަކި، އިވުނު ކުރު ތިން ލަފުޒު އެތެރޭން
ރަތުގެ އިންޒާރަކުން ބުނެދިން، މިއަދު ވަނުމުގެ ޢިޒުނަ ނެތްކަން

 

ކޮބައިހޭ ބޭނުމެއް މިހިތުގެ، ނުވާނަމަ ތިޔަ ޚިޔާލުތަކެއް؟
ތިބާ ނެރެފައި ބަލައިފިއްޔާ އެނގޭނޭ ހިތް މުޅިން ހުސްކަން

 

ދެވުނު އަހުމިއްޔަތާ ޚިދުމަތް ބަލައިނުގަތޭ، ނެތޭ ރަޙުމެއް
ވެވުނުބޭކާރު ލޯބީގައި، އެނގުނު އެއްވެސް އަގެއް ނެތްކަން

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. ޢާރިފާ

    ރީތި

ޅެންއަށި
ޅެން: އެނގުނު އެއްވެސް އަގެއް ނެތްކަން

ޅެން: އެނގުނު އެއްވެސް އަގެއް ނެތްކަން
ޢީސާ ޝަރީފު

 

ދުރަށް ދިއުމާ، ފެޔަށް ޖެހުމީ، މަށަށް އޮތް އިޚުތިޔާރެއްކަން
ކުރަން ބޭނުން އެނގޭ އިރުވެސް މިއީ ހިތި އިންތިޒާރެއްކަން

 

ޤަތުލް ކުރިއިރު މި ހިތް ތި އަތުން ތިބާޔަށް ހަމަ ޔަޤީންވާނޭ
ހިތުން ވިންދެއް ޖަހާލިޔަކަސް، މި ނަފްސުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަން

 

އެދުހު ތި އަތުންނެ މަގުދެއްކީ، ޚިޔާލީ ފޮނި ފޮލާ ކެއްކީ
ބަދަލުކުރިކަން ދެހިތް ދެހިތާ ކިހާ ދެރަހޭ ހަނދާން ނެތްކަން

 

ހިތުގެ ދޮރުގައި ދިނީމާ ޓަކި، އިވުނު ކުރު ތިން ލަފުޒު އެތެރޭން
ރަތުގެ އިންޒާރަކުން ބުނެދިން، މިއަދު ވަނުމުގެ ޢިޒުނަ ނެތްކަން

 

ކޮބައިހޭ ބޭނުމެއް މިހިތުގެ، ނުވާނަމަ ތިޔަ ޚިޔާލުތަކެއް؟
ތިބާ ނެރެފައި ބަލައިފިއްޔާ އެނގޭނޭ ހިތް މުޅިން ހުސްކަން

 

ދެވުނު އަހުމިއްޔަތާ ޚިދުމަތް ބަލައިނުގަތޭ، ނެތޭ ރަޙުމެއް
ވެވުނުބޭކާރު ލޯބީގައި، އެނގުނު އެއްވެސް އަގެއް ނެތްކަން

ADS BY MALDIVIAN
  1. ޢާރިފާ

    ރީތި