ކުޅިވަރު
އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ؟

ދުނިޔޭގެ ކުދި ބޮޑު ޤައުމުތަކުގެ މަގުމަތިން ފެށިގެން ބޮޑެތި ސްޓޭޑިއަމް ތަކުގައި، ކުޑައެއް ބޮޑަކަށް ނުބަލާ އުހުއްސުރެ ފުޓުބޯޅަކުޅެމުން އަންނަނީ ފޯރިޔާއެކުއެވެ. އެކަކަށްވުރެ މޮޅުކޮށް ކުޅެން ވާދަވެރިކަމާއެކު ކުޅޭ މި ކުޅުމަކީ އެތައްބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަމައެއްލިބިފައިވާ ކުޅުމެކެވެ. ސަޕޯޓްކުރާ މޮޅު ޓީމަކަށް ނުވަތަ ކުޅުންތެރިޔަކު ކުޅޭތަން ބަލަން ހުރިހާކަމެއް އެކަހެރިކޮށްލުމަށްފަހުވެސް ވަގުތުހުސްކުރެއެވެ. ސަޕޯޓްކުރާ ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން ސޯޝަލްމީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އަމިއްލަ ނަމާއިގުޅުވައި ބޭނުންކުރުމަކީވެސް އާންމުކަމެކެވެ. އެމީހާގެ ކުޅުން ކޮޕީކުރަންވެސް އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރެއެވެ.

މި ފަހަކަށްއައިސް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި މަޤްބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވަނީ އީރާނަށް އުފަން އުމުރުން 6 އަހަރުގެ އަރަޓް ހޮސައިނީ ނަމަކަށްކިޔާ ކުޑަކުއްޖެކެވެ. އަރަޓްގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި މިހާރު 4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފޮލޮވާސް ލިބިފައިވާއިރު އުންމީދަކީ ވޯލްޑްކަޕްގެ އެންމެ ހަނގު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް އައުމެވެ. މިސްރާބު ސާފުވެ ވަރުގަދަ އަޒުމެކެވެ. އަރަޓްގެ އައިޑޯލްއަކީ ބާސެލޯނާގެ 10 ނަމްބަރު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ލިއޮނަލް މެސީއެވެ. އަރަޓްގެ އުންމީދަކީ ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެ ދުނިޔެއަށް އޭނާގެ ހުނަރު ދެއްކުމެވެ. މެސީއަށް ހުރި ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އަރަޓް މިހާރު ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދަނީ ލިވަޕޫލް އެފްސީގެ ޓީމާއި އެކުގައި ކަމުގައިވިޔަސް ލަނީ މެސީގެ ޖާޒީތަކެވެ. މެސީގެ ނަމާއި ނަމްބަރުވެސް ޖަހައިގެނެވެ.

ފުޓުބޯޅަައިގެ އިތުރުން އަރަޓް އަކީ ޖިމްނާސްޓިކަށްވެސް މޮޅުކުއްޖެކެވެ. އުމުރުން 5 އަހަރުގައި ޖިމްނާސްޓިކްޖައްސަައި ބަނޑުން 6 ޕެކްވެސްވަނީ އަރާފައެވެ. އަރަޓްގެ ކުރިމަގައް އެތައް މަގެއް ހުޅުވައިލާ އަރަޓްގެ ބައްޕަގެ އެންމެ ބޮޑު ހިންހަމަޖެހުމަކަށްވީ ދަރިފުޅުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުވުމުވެ. އިތުރުން އޭނާއަކީ ކުޑަކުދިންނަށް މަސައްކަތްކުރަން ލިބުނު އިތުރުހިތްވަރަކަށްވެސް ވެފައިވާތީއެވެ. އަރަޓްގެ ޑްރިބްލަސްތަކާއި އޯވާހެޑްކިކްތަކަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ މަންޒަރެކެވެ.

އަރަޓް މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ މިނީ މެސީގެ ނަމުންނެވެ. މެސީއާއި ވައްތަރުއެތައް ސިފަތަކެއްހުރުމުންނެވެ. މެސީއަކީ އަރަޓްގެ ފޭނެއްވެސްމެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމުގައިވާ މެސީގެ ލަގަބުލިބިފައިވަނީ އެތައްބުރަ މަސައްކަތްތަކުންނެވެ. ކުރިއަށްއޮތީ އަދި އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައެވެ. އެތައް ބައެއްގެ އުންމީދުތަކަކާއި ގުޅިފައިވާ މިނީ މެސީގެ ކުރިމަގު އުޖާލާވުން އެދެމެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ކުޅިވަރު
އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ؟

ދުނިޔޭގެ ކުދި ބޮޑު ޤައުމުތަކުގެ މަގުމަތިން ފެށިގެން ބޮޑެތި ސްޓޭޑިއަމް ތަކުގައި، ކުޑައެއް ބޮޑަކަށް ނުބަލާ އުހުއްސުރެ ފުޓުބޯޅަކުޅެމުން އަންނަނީ ފޯރިޔާއެކުއެވެ. އެކަކަށްވުރެ މޮޅުކޮށް ކުޅެން ވާދަވެރިކަމާއެކު ކުޅޭ މި ކުޅުމަކީ އެތައްބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަމައެއްލިބިފައިވާ ކުޅުމެކެވެ. ސަޕޯޓްކުރާ މޮޅު ޓީމަކަށް ނުވަތަ ކުޅުންތެރިޔަކު ކުޅޭތަން ބަލަން ހުރިހާކަމެއް އެކަހެރިކޮށްލުމަށްފަހުވެސް ވަގުތުހުސްކުރެއެވެ. ސަޕޯޓްކުރާ ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން ސޯޝަލްމީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އަމިއްލަ ނަމާއިގުޅުވައި ބޭނުންކުރުމަކީވެސް އާންމުކަމެކެވެ. އެމީހާގެ ކުޅުން ކޮޕީކުރަންވެސް އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރެއެވެ.

މި ފަހަކަށްއައިސް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި މަޤްބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވަނީ އީރާނަށް އުފަން އުމުރުން 6 އަހަރުގެ އަރަޓް ހޮސައިނީ ނަމަކަށްކިޔާ ކުޑަކުއްޖެކެވެ. އަރަޓްގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި މިހާރު 4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފޮލޮވާސް ލިބިފައިވާއިރު އުންމީދަކީ ވޯލްޑްކަޕްގެ އެންމެ ހަނގު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް އައުމެވެ. މިސްރާބު ސާފުވެ ވަރުގަދަ އަޒުމެކެވެ. އަރަޓްގެ އައިޑޯލްއަކީ ބާސެލޯނާގެ 10 ނަމްބަރު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ލިއޮނަލް މެސީއެވެ. އަރަޓްގެ އުންމީދަކީ ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެ ދުނިޔެއަށް އޭނާގެ ހުނަރު ދެއްކުމެވެ. މެސީއަށް ހުރި ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އަރަޓް މިހާރު ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދަނީ ލިވަޕޫލް އެފްސީގެ ޓީމާއި އެކުގައި ކަމުގައިވިޔަސް ލަނީ މެސީގެ ޖާޒީތަކެވެ. މެސީގެ ނަމާއި ނަމްބަރުވެސް ޖަހައިގެނެވެ.

ފުޓުބޯޅަައިގެ އިތުރުން އަރަޓް އަކީ ޖިމްނާސްޓިކަށްވެސް މޮޅުކުއްޖެކެވެ. އުމުރުން 5 އަހަރުގައި ޖިމްނާސްޓިކްޖައްސަައި ބަނޑުން 6 ޕެކްވެސްވަނީ އަރާފައެވެ. އަރަޓްގެ ކުރިމަގައް އެތައް މަގެއް ހުޅުވައިލާ އަރަޓްގެ ބައްޕަގެ އެންމެ ބޮޑު ހިންހަމަޖެހުމަކަށްވީ ދަރިފުޅުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުވުމުވެ. އިތުރުން އޭނާއަކީ ކުޑަކުދިންނަށް މަސައްކަތްކުރަން ލިބުނު އިތުރުހިތްވަރަކަށްވެސް ވެފައިވާތީއެވެ. އަރަޓްގެ ޑްރިބްލަސްތަކާއި އޯވާހެޑްކިކްތަކަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ މަންޒަރެކެވެ.

އަރަޓް މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ މިނީ މެސީގެ ނަމުންނެވެ. މެސީއާއި ވައްތަރުއެތައް ސިފަތަކެއްހުރުމުންނެވެ. މެސީއަކީ އަރަޓްގެ ފޭނެއްވެސްމެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމުގައިވާ މެސީގެ ލަގަބުލިބިފައިވަނީ އެތައްބުރަ މަސައްކަތްތަކުންނެވެ. ކުރިއަށްއޮތީ އަދި އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައެވެ. އެތައް ބައެއްގެ އުންމީދުތަކަކާއި ގުޅިފައިވާ މިނީ މެސީގެ ކުރިމަގު އުޖާލާވުން އެދެމެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!