ޚަބަރު
ވެކްސިން ޖަހާފައި ތބި ދިވެހިންނަށް ކަރަންޓީނާއި ނުލާ ރާއްޖެ އާދެވޭނެ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި، ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ކަރަންޓީނަކާއި ނުލައި އާދެވޭ ގޮތަށް އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވާރކް ޕާމިޓް ހޯލްޑަރުންނަށް ވެސް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކަރަންޓީނަކާއި ނުލައި އާދެވޭނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި ސާމްޕަލް ނެގި ތާރީހުން ފެށިގެން 60 ދުވަސް ނުވާ މީހުންނާއި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ހުއްދަ އޮތް ވެކްސިނެއްގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށް 14 ދުވަސް ވެފައިވާ މީހުން ކަރަންޓީނު ވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އާދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ވެކްސިން ނުޖެހޭ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް ވެސް ކަރަންޓީނަކާއި ނުލާ އާދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 72 ގަޑިއިރު ހަމަނުވާ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ އޮންނަން ވާނެއެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރާއްޖެ އާދެވޭނީ ހާލުބެލުން ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި ކުރީބައިގެ ހުއްދައަށް އެދިގެންނެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވެކްސިން ޖަހާފައި ތބި ދިވެހިންނަށް ކަރަންޓީނާއި ނުލާ ރާއްޖެ އާދެވޭނެ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި، ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ކަރަންޓީނަކާއި ނުލައި އާދެވޭ ގޮތަށް އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވާރކް ޕާމިޓް ހޯލްޑަރުންނަށް ވެސް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކަރަންޓީނަކާއި ނުލައި އާދެވޭނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި ސާމްޕަލް ނެގި ތާރީހުން ފެށިގެން 60 ދުވަސް ނުވާ މީހުންނާއި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ހުއްދަ އޮތް ވެކްސިނެއްގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށް 14 ދުވަސް ވެފައިވާ މީހުން ކަރަންޓީނު ވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އާދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ވެކްސިން ނުޖެހޭ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް ވެސް ކަރަންޓީނަކާއި ނުލާ އާދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 72 ގަޑިއިރު ހަމަނުވާ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ އޮންނަން ވާނެއެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރާއްޖެ އާދެވޭނީ ހާލުބެލުން ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި ކުރީބައިގެ ހުއްދައަށް އެދިގެންނެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!