ޚަބަރު
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ވަޑިގަނެފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް އެޤައުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރޭންދުރަ މޯދީ، އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ.ސުބްރަމާނިއަމް ޖައިޝަންކަރާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާިދުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ދަތުރުފުޅަކީ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އަދި މިއީ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މި މަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ދަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ބޮޑު ތާއީދަކާއެކު، އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ވަޑިގަނެފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް އެޤައުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރޭންދުރަ މޯދީ، އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ.ސުބްރަމާނިއަމް ޖައިޝަންކަރާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާިދުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ދަތުރުފުޅަކީ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އަދި މިއީ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މި މަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ދަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ބޮޑު ތާއީދަކާއެކު، އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!