ޚަބަރު
ފްަރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި 166 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފްރޮންޓްލައިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 166 މިލިއަންް ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފިއިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތާފާސް ހިސާބު ތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ 12400 މީހުން  ތިބިއިރު، ހައި ރިސްކު ކެޓަގަރީގެ ފޮރަންޓް ލައިން މީހުންނަށް ދުވާލަކަށް 500 ރުފިޔާ ދޭއިރު މީޑިއަމް ރިސްކް ކެޓަގަރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ދުވާލަކަށް ދެނީ 250 ރުފިޔާ ގެ އެލަވަންސެކެވެ. އަދި ލޯ ރިސްކްގެ ގޮތުގައި މަސަައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ދުވާލަކަށް 200 ރުފިޔާ ލިބޭނެ އެވެ.

މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފްރޮންޓްލައިން އެލަވަންސް އަބަދަކު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުން އަންނަ އިރު މިހާތަނަށް ބަޖެޓުން ޖުމްލަ 3.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފްަރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި 166 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފްރޮންޓްލައިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 166 މިލިއަންް ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފިއިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތާފާސް ހިސާބު ތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ 12400 މީހުން  ތިބިއިރު، ހައި ރިސްކު ކެޓަގަރީގެ ފޮރަންޓް ލައިން މީހުންނަށް ދުވާލަކަށް 500 ރުފިޔާ ދޭއިރު މީޑިއަމް ރިސްކް ކެޓަގަރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ދުވާލަކަށް ދެނީ 250 ރުފިޔާ ގެ އެލަވަންސެކެވެ. އަދި ލޯ ރިސްކްގެ ގޮތުގައި މަސަައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ދުވާލަކަށް 200 ރުފިޔާ ލިބޭނެ އެވެ.

މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފްރޮންޓްލައިން އެލަވަންސް އަބަދަކު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުން އަންނަ އިރު މިހާތަނަށް ބަޖެޓުން ޖުމްލަ 3.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!