ޚަބަރު
ޒުވާނުން ތަކެއްގެ އިސްނެގުމާއެކު ތިނަދޫ ކުޅި ސާފްކޮށްފި

ޒުވާނުން ތަކެއްގެ އިސްނެގުމާއެކު ތިނަދޫ ކުޅި ސާފްކޮށްފިއެވެ.

ތިނަދޫ ”މާހުއްޓޭ ކުޅިޔާ” ސާފު ކޮށްފައި ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ތަކަކެއްގެ އިސް ނެގުމާއެކު އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް ކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް ނަސްރުﷲ އަލީ ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ތިނަދޫގެ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ އެހީއާއި އެކުގައެވެ.

ނަސްރުﷲ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި ރައްޔިތުންނަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ. މި ގޮތުން
މި ކުޅިއަކީ ހިމާޔަތްކޮށް ރަނގަޅުގޮތުގައި ބެލެހެއްޓިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ، ހިމާޔަތްކުރެވިފައި ދޫނިތައް އާލާވެ، ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ މާހައުލެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ތިނަދޫ ”މާހުއްޓޭ ކުޅިޔާ” އަކީ އަޅާ ނުލާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން އޮތްތަނެކެވެ. މި ކުޅި އާއި މާދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި ތިނަދޫގެ ކުނި ކޮށި އޮތުމުން އެކަމުގެ ނޭދެވެ އަސަރުއް ވެސް ކުޅި އަށާއި ކުޅީގެ ދިރުންތަކަށް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޒުވާނުން ތަކެއްގެ އިސްނެގުމާއެކު ތިނަދޫ ކުޅި ސާފްކޮށްފި

ޒުވާނުން ތަކެއްގެ އިސްނެގުމާއެކު ތިނަދޫ ކުޅި ސާފްކޮށްފިއެވެ.

ތިނަދޫ ”މާހުއްޓޭ ކުޅިޔާ” ސާފު ކޮށްފައި ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ތަކަކެއްގެ އިސް ނެގުމާއެކު އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް ކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް ނަސްރުﷲ އަލީ ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ތިނަދޫގެ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ އެހީއާއި އެކުގައެވެ.

ނަސްރުﷲ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި ރައްޔިތުންނަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ. މި ގޮތުން
މި ކުޅިއަކީ ހިމާޔަތްކޮށް ރަނގަޅުގޮތުގައި ބެލެހެއްޓިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ، ހިމާޔަތްކުރެވިފައި ދޫނިތައް އާލާވެ، ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ މާހައުލެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ތިނަދޫ ”މާހުއްޓޭ ކުޅިޔާ” އަކީ އަޅާ ނުލާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން އޮތްތަނެކެވެ. މި ކުޅި އާއި މާދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި ތިނަދޫގެ ކުނި ކޮށި އޮތުމުން އެކަމުގެ ނޭދެވެ އަސަރުއް ވެސް ކުޅި އަށާއި ކުޅީގެ ދިރުންތަކަށް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!