އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ގއ. ވިލިގިލީގެ 5 ކިލޯމީޓަރު މަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް މޭޖަރ ރޯޑްސްއިން ގއ. ވިލިނގިލީގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

28 އޭޕްރީލްގައި މި ކޮންޓްރެޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، ކޮންޓަރެޓްގެ މުއްދަތަކީ 490 ދުވަހެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓަކީ 98،330،536.18 (ނުވަދިހަ އަށް މިލިއަން ތިރީސް ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް ހަ ރުފިޔާ އަށާރަ ލާރި)ގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ)ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއުގައި، 5 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު ހަދައި ތާރުއެޅުމާއިއެކު މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ އިތުރުން، ތާރުއަޅައިގެން ހަދާފައިވާ މަގުތައް ރީސަރފޭސް ކުރުމާއި، މަގުތަކުގައި ބައްތިޖެހުން ހިމެނިފައި ވެއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒީނިޔާ އަހުމަދު ހަމީދުއެވެ. ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލީ މަނިކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގއ. ވިލިގިލީގެ 5 ކިލޯމީޓަރު މަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް މޭޖަރ ރޯޑްސްއިން ގއ. ވިލިނގިލީގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

28 އޭޕްރީލްގައި މި ކޮންޓްރެޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، ކޮންޓަރެޓްގެ މުއްދަތަކީ 490 ދުވަހެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓަކީ 98،330،536.18 (ނުވަދިހަ އަށް މިލިއަން ތިރީސް ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް ހަ ރުފިޔާ އަށާރަ ލާރި)ގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ)ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއުގައި، 5 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު ހަދައި ތާރުއެޅުމާއިއެކު މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ އިތުރުން، ތާރުއަޅައިގެން ހަދާފައިވާ މަގުތައް ރީސަރފޭސް ކުރުމާއި، މަގުތަކުގައި ބައްތިޖެހުން ހިމެނިފައި ވެއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒީނިޔާ އަހުމަދު ހަމީދުއެވެ. ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލީ މަނިކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!