ޚަބަރު
ފައިސާ ނުދެއްކިގެން ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ ވެބްސައިޓް ޑައުންކޮށްފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ނިވްސް ވެބްސައިޓް ޑައުންކޮށްލައިފިއެވެ.

ނަންހާމަނުކުރުމަށް އެދި ޝަރުތުކޮށް ޕީއެސްއެމެގެ އޮފިޝަލަކު ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް ޑައުންކޮށްފައިވަނީ ވެބް އޮޕަރޭޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަައިސާ ނުދައްކައިގެން ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކުރިންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރުމުން ވެބްސައިޓް ޑައުންކޮށްލާނެކަމުގެ ވާހަކަ އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެ އޮފިޝަލު ބުންޏެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ނޫހަކުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ޚާލިދު ވިދާޅުވީ އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާ ކަމަށާއި ދިމާވެގެން އުޅެނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ޕީއެސްއެމްއަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދައުލަތުގެ ބެޖެޓުން ބޮޑު އަދަދެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުންޏަކަށް ވެފައި، ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތް ކޮށްގެން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާމްދަނީ ހޯދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފައިސާ ނުދެއްކިގެން ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ ވެބްސައިޓް ޑައުންކޮށްފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ނިވްސް ވެބްސައިޓް ޑައުންކޮށްލައިފިއެވެ.

ނަންހާމަނުކުރުމަށް އެދި ޝަރުތުކޮށް ޕީއެސްއެމެގެ އޮފިޝަލަކު ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް ޑައުންކޮށްފައިވަނީ ވެބް އޮޕަރޭޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަައިސާ ނުދައްކައިގެން ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކުރިންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރުމުން ވެބްސައިޓް ޑައުންކޮށްލާނެކަމުގެ ވާހަކަ އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެ އޮފިޝަލު ބުންޏެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ނޫހަކުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ޚާލިދު ވިދާޅުވީ އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާ ކަމަށާއި ދިމާވެގެން އުޅެނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ޕީއެސްއެމްއަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދައުލަތުގެ ބެޖެޓުން ބޮޑު އަދަދެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުންޏަކަށް ވެފައި، ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތް ކޮށްގެން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާމްދަނީ ހޯދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!