ޚަބަރު
މާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ވާދޫ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ޖަނަވަރީ މަގު މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ހިސާބުގައި ހިންގި މާރާމާރީ މައްސަލައިގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގދ.ވާދޫ / އުނިމާގެ، ޙަސަން ޒިޔާން 18 ގެ އިތުރުން 15 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.
މިމީހުންގެ ތެރެއިން ގދ. ވާދޫ/ އުނިމާގެ ހަސަން ޒިޔާއު އިބްރާހީމްގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ވަނީ ތަހުގީގު ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އަދި 15 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ދެމީހުންގެ އިތުރުން މިމައްސަލައިގައު ހިމެނޭ 7 މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މިއަދު އެ ހަތް މީހުން ހޯދުމަށް އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިފައެވެ.އެގޮތުން އެމީހުންގެ ވަނަވަރުވެސް ފުލުހުން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ވާދޫ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ޖަނަވަރީ މަގު މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ހިސާބުގައި ހިންގި މާރާމާރީ މައްސަލައިގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގދ.ވާދޫ / އުނިމާގެ، ޙަސަން ޒިޔާން 18 ގެ އިތުރުން 15 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.
މިމީހުންގެ ތެރެއިން ގދ. ވާދޫ/ އުނިމާގެ ހަސަން ޒިޔާއު އިބްރާހީމްގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ވަނީ ތަހުގީގު ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އަދި 15 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ދެމީހުންގެ އިތުރުން މިމައްސަލައިގައު ހިމެނޭ 7 މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މިއަދު އެ ހަތް މީހުން ހޯދުމަށް އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިފައެވެ.އެގޮތުން އެމީހުންގެ ވަނަވަރުވެސް ފުލުހުން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!