ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހަކަށް ކޯރާޑިއަކުން ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

މާރާމާރީއަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހިޔާ ފްލެޓެއްގެ ތެރެއިން ފުލުހަކަށް ވަނީ ކޯރާޑިން ހަމަލާދީފައެވެ. އަދި މިމައްސަލަ މިހާރު ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިމައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލު ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ކޯރާޑިން ހަމަލާދިން ފުލުސްމީހާގެ އަތަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުސްމީހާގެ ހާލަތު އެހާ ސީރިއަސްއެއް ނޫނެވެ.

ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ޖުމްލަ ހަތަރު މާރާމާރީއެއް ހިންގާފައިވާއިރު ފުލުހުން ވަނީ މި މާރާމާރީތަކާއި ގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައެވެ. މިހާތަނަށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އިތުރު ބައެއް މީހުން ހޯދުމަށް ވަނަވަރުވެސް އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހަކަށް ކޯރާޑިއަކުން ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

މާރާމާރީއަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހިޔާ ފްލެޓެއްގެ ތެރެއިން ފުލުހަކަށް ވަނީ ކޯރާޑިން ހަމަލާދީފައެވެ. އަދި މިމައްސަލަ މިހާރު ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިމައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލު ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ކޯރާޑިން ހަމަލާދިން ފުލުސްމީހާގެ އަތަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުސްމީހާގެ ހާލަތު އެހާ ސީރިއަސްއެއް ނޫނެވެ.

ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ޖުމްލަ ހަތަރު މާރާމާރީއެއް ހިންގާފައިވާއިރު ފުލުހުން ވަނީ މި މާރާމާރީތަކާއި ގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައެވެ. މިހާތަނަށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އިތުރު ބައެއް މީހުން ހޯދުމަށް ވަނަވަރުވެސް އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!