ޚަބަރު
ފުވައްމުލަކު ކޮޑަކިޅީގެ ޓިކްޓޮކަކަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން.

ފުވައްމުލަކު ކޮޑަކިޅީގައި ނަގާފައިވާ ޓިކްޓޮކަކަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެއެވެ.

ދަ ތްރީ ޑަމްބެލްސް“ގެ ނަމުގައި ޓިކްޓޮކްގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ މިވީޑިއޯ 22 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލައި، 4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ލައިކް ލިބުމުގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަންވެސް މި ވީޑިއޯއަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންގެންދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު ކުޅީގެ ޗަކަގަނޑުގެ ތެރެއިން ހުރަސްކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މީހާގެ އިސްކޮޅަށް ގެނބިގެންދާ މަންޒަރު މިވީޑިޔޯއިން ފެނެއެވެ. ޗަކަގަނޑުގެ ތެރެއިން ހުރަސް ކުރަން އުޅުމުގައި ފަޓްލޫނު ހަޑިވާކަމަށް ބުނެ ފައިވާންވެސް އަތަށް ނަގާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ޓިކްޓޮކްގައި ވައިރަލް ވެފައިވާ މިވީޑިއޯ ތަފާތު ހެއްވާ މަޖާ ވީޑިއޯއަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. ޓިކްޓޮކްގެ މިއެކައުންޓުން މިފަތުރުވެރިޔާ ފުވައްމުލަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރިއިރު ނަގާފައިވާ ތަފާތު ވީޑިޔޯތަށް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައި ވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފުވައްމުލަކު ކޮޑަކިޅީގެ ޓިކްޓޮކަކަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން.

ފުވައްމުލަކު ކޮޑަކިޅީގައި ނަގާފައިވާ ޓިކްޓޮކަކަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެއެވެ.

ދަ ތްރީ ޑަމްބެލްސް“ގެ ނަމުގައި ޓިކްޓޮކްގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ މިވީޑިއޯ 22 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލައި، 4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ލައިކް ލިބުމުގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަންވެސް މި ވީޑިއޯއަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންގެންދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު ކުޅީގެ ޗަކަގަނޑުގެ ތެރެއިން ހުރަސްކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މީހާގެ އިސްކޮޅަށް ގެނބިގެންދާ މަންޒަރު މިވީޑިޔޯއިން ފެނެއެވެ. ޗަކަގަނޑުގެ ތެރެއިން ހުރަސް ކުރަން އުޅުމުގައި ފަޓްލޫނު ހަޑިވާކަމަށް ބުނެ ފައިވާންވެސް އަތަށް ނަގާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ޓިކްޓޮކްގައި ވައިރަލް ވެފައިވާ މިވީޑިއޯ ތަފާތު ހެއްވާ މަޖާ ވީޑިއޯއަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. ޓިކްޓޮކްގެ މިއެކައުންޓުން މިފަތުރުވެރިޔާ ފުވައްމުލަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރިއިރު ނަގާފައިވާ ތަފާތު ވީޑިޔޯތަށް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައި ވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!