ޚަބަރު
އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ

އިޒްރޭލުން ދިން ޙަމަލާއެއްގައި އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިއަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މި ޙަމަލާ ދީފައިވަނީ އިޒްރޭލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ވެސްޓްބޭންކުގެ ސަރަހައްދުގައެވެ. މި ހަމަލާގައި މަރުވެފައިވަނީ އަލްޖަޒީރާ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝީރީން އަބޫ އަކްލޭ އެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވާކަން ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

ޝީރީން މަރުވެފައިވަނީ ބަޑިން ހަމަލާދީ ލިބުނު ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އަރަބި ބަހުން ފަލަސްތީނުގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޝީރީން އަށް ހަމަލާދިން އިރު، އޭނާއަކީ އިޒްރޭލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަލަސްތީމުގެ ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްޖަޒީރާ ނޫސްވެރިއެކެވެ.

އަދި އޭނާ ވަނީ އިސްރާއިލް ފަލަސްތީނު މައްސަލައިގެ ޚަބަރުތައް ފާއިތުވި 15 އަހަރު ކަވަރު ކޮށްފައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ

އިޒްރޭލުން ދިން ޙަމަލާއެއްގައި އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިއަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މި ޙަމަލާ ދީފައިވަނީ އިޒްރޭލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ވެސްޓްބޭންކުގެ ސަރަހައްދުގައެވެ. މި ހަމަލާގައި މަރުވެފައިވަނީ އަލްޖަޒީރާ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝީރީން އަބޫ އަކްލޭ އެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވާކަން ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

ޝީރީން މަރުވެފައިވަނީ ބަޑިން ހަމަލާދީ ލިބުނު ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އަރަބި ބަހުން ފަލަސްތީނުގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޝީރީން އަށް ހަމަލާދިން އިރު، އޭނާއަކީ އިޒްރޭލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަލަސްތީމުގެ ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްޖަޒީރާ ނޫސްވެރިއެކެވެ.

އަދި އޭނާ ވަނީ އިސްރާއިލް ފަލަސްތީނު މައްސަލައިގެ ޚަބަރުތައް ފާއިތުވި 15 އަހަރު ކަވަރު ކޮށްފައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!