އީރާނުން ތިބީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން، އެމެރިކާއަށް ފަހުގެ އިންޒާރުދީފި
ޚަބަރު
ގައްދޫ އައިސްޕްލާންޓުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ގދ. ގައްދޫ އައިސް ޕްލާންޓުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

މިފްކޯއިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގައްދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓުގެ ބަދަލުގައި 50 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ރަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓުގެ އިތުރަށް 100 ޓަނުގެ އައިސް ރައްކާކުރެވޭނެ ސްޓޯރެއް ގާއިމްކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް މިފްކޯއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އައިސްގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް ފަސޭހައިން މަސްވެރިންނަށް އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ.

މިފްކޯ އިން ބުނީ ގައްދޫގައި ގާއިމްކުރާ އައިސް ޕްލާންޓް ގާއިމްކޮށް ނިމުމުން އެ ސަރަހައްދުގެ މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އައިސް ލިބުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގައްދޫ އައިސްޕްލާންޓުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ގދ. ގައްދޫ އައިސް ޕްލާންޓުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

މިފްކޯއިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގައްދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓުގެ ބަދަލުގައި 50 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ރަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓުގެ އިތުރަށް 100 ޓަނުގެ އައިސް ރައްކާކުރެވޭނެ ސްޓޯރެއް ގާއިމްކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް މިފްކޯއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އައިސްގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް ފަސޭހައިން މަސްވެރިންނަށް އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ.

މިފްކޯ އިން ބުނީ ގައްދޫގައި ގާއިމްކުރާ އައިސް ޕްލާންޓް ގާއިމްކޮށް ނިމުމުން އެ ސަރަހައްދުގެ މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އައިސް ލިބުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!