ޚަބަރު
ޔޫއޭއީގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމުން ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރި ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ރައީސް ޝެއިހް ޚަލީފާ ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާން އަވާހަރަވުމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރި ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޢުމުރުފުޅުން 73 އަހަރުގެ ޝޭޚު ޚަލީފާ ބިން ޒައީދު އާލް ނަހްޔާން އަވަހާރަވިކަން ޔޫއޭއީގެ ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދިން ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްޞީލެއް ނުދެއެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ރައީސް އަދި އަބޫ ދާބީގެ އިސްވެރިޔާ އަވަހާރަވުމާގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މި ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމަޔާއެކުކަމަށެވެ. އަދި ޔޫއޭއީގެ ރައީސްއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވެވި ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވުމާގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ ޔޫއޭއީގެ ޝާހީ ޢާއިލާއަށާއި، އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝޭޚު ޚަލީފާ ބިން ޒައީދު އާލް ނަހްޔާން އަވަހާރަވުމާގުޅިގެން ޔޫއޭއީގެ ވެރިކަމާ ވަޤުތީގޮތުން ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ އެ ޤައުމުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ އިސްވެރިޔާ ޢުމުރުފުޅުން 72 އަހަރުގެ ޝޭޚު މުޙައްމަދު ބިން ރާޝިދު އާލް މަކްތޫމެވެ. ޔޫއޭއީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ކުރިޔަށް އޮތް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމުގެ ހަތް ރަށުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން ބާއްވަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ރައީސް ޝެއިހް ޚަލީފާ ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާން

2004 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޔޫއޭއީގެ ރައީސްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޝޭޚު ޚަލީފާ ބިން ޒައީދު އާލް ނަހްޔާނަށް 2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސުޓްރޯކެއް ޖެހިވަޑައިގަތުމުން ވެރިކަމުގެ މުޙިއްމު މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ޢަދާކުރެއްވީ އޭނާގެ ވަލީޢަހުދު އަދި އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ޢުމުރުފުޅުން 61 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ބިން ޒައީދު އާލް ނަހްޔާނެވެ. އަބޫ ދާބީގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމާވެސް ދެން ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ އޭނާއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޔޫއޭއީގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމުން ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރި ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ރައީސް ޝެއިހް ޚަލީފާ ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާން އަވާހަރަވުމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރި ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޢުމުރުފުޅުން 73 އަހަރުގެ ޝޭޚު ޚަލީފާ ބިން ޒައީދު އާލް ނަހްޔާން އަވަހާރަވިކަން ޔޫއޭއީގެ ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދިން ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްޞީލެއް ނުދެއެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ރައީސް އަދި އަބޫ ދާބީގެ އިސްވެރިޔާ އަވަހާރަވުމާގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މި ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމަޔާއެކުކަމަށެވެ. އަދި ޔޫއޭއީގެ ރައީސްއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވެވި ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވުމާގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ ޔޫއޭއީގެ ޝާހީ ޢާއިލާއަށާއި، އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝޭޚު ޚަލީފާ ބިން ޒައީދު އާލް ނަހްޔާން އަވަހާރަވުމާގުޅިގެން ޔޫއޭއީގެ ވެރިކަމާ ވަޤުތީގޮތުން ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ އެ ޤައުމުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ އިސްވެރިޔާ ޢުމުރުފުޅުން 72 އަހަރުގެ ޝޭޚު މުޙައްމަދު ބިން ރާޝިދު އާލް މަކްތޫމެވެ. ޔޫއޭއީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ކުރިޔަށް އޮތް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމުގެ ހަތް ރަށުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން ބާއްވަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ރައީސް ޝެއިހް ޚަލީފާ ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާން

2004 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޔޫއޭއީގެ ރައީސްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޝޭޚު ޚަލީފާ ބިން ޒައީދު އާލް ނަހްޔާނަށް 2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސުޓްރޯކެއް ޖެހިވަޑައިގަތުމުން ވެރިކަމުގެ މުޙިއްމު މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ޢަދާކުރެއްވީ އޭނާގެ ވަލީޢަހުދު އަދި އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ޢުމުރުފުޅުން 61 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ބިން ޒައީދު އާލް ނަހްޔާނެވެ. އަބޫ ދާބީގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމާވެސް ދެން ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ އޭނާއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!