ޚަބަރު
މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނަޝީދު ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް މެސެޖެެއް ނަޝީދު ފޮނުއްވާފައިވަނީ މަޖިލީސް މެންބަރުން ހިމެނޭ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕަކަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް ވަނީ އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ދައުރުން ބޭރުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިމިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގުރޫޕަށް މެސެޖެއްގައި ގޮވާލައްވާފައިވަނިކޮށެވެ.

އަދި އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ބޮމުގެ ހަމަލާ ދޭން ރޭވި ގޮތުގެ މައުލޫމާތުވެސް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

އަދި ރައީސް ނަޝީދުވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން “ގަނޑުކޮށް” އައްޔަރު ކުރަން ގާނޫނީ ހުރަސްތަކެއް ހުރި ކަަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދީފައިވާ ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގަށް މިހާތަނަށް 10 ފަރާތެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 4 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނަޝީދު ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް މެސެޖެެއް ނަޝީދު ފޮނުއްވާފައިވަނީ މަޖިލީސް މެންބަރުން ހިމެނޭ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕަކަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް ވަނީ އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ދައުރުން ބޭރުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިމިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގުރޫޕަށް މެސެޖެއްގައި ގޮވާލައްވާފައިވަނިކޮށެވެ.

އަދި އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ބޮމުގެ ހަމަލާ ދޭން ރޭވި ގޮތުގެ މައުލޫމާތުވެސް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

އަދި ރައީސް ނަޝީދުވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން “ގަނޑުކޮށް” އައްޔަރު ކުރަން ގާނޫނީ ހުރަސްތަކެއް ހުރި ކަަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދީފައިވާ ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގަށް މިހާތަނަށް 10 ފަރާތެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 4 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!