ޚަބަރު
މަޑަވެލީ ބަނދަރު ބޭނުންކުރަން ވަކި އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި ބޯޑު ބަހައްޓަނީ

ގދ މަޑަވެލީގެ ބަނދަރު ބޭނުންކުރަން ވަކި އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޯޑުތައް ބަހައްޓަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކައުންސިލް ރައީސް ފިޔާޒް ޙަސަން ވިދާޅުވީ ބަނދަރު ބަހާލާފައިވަނީ މަސްދޯނި ފަހަރާއި ލޯންޗްފަހަރާއި ޑިންގީ އަދި މުދާ ބޭލުމާއި ފެރީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ސަރަހައްދުތައް ވަކިވާހެންކަމަށެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ބައިކުރެވޭއިރު ސަރަހައްދުތައް އެނގޭހެން ނަންބޯޑް ހަރުކުރުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާކަށްވެސް ދައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ފިޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަޑަވެލީގެ ބަނދަރުގައި ބަހައްޓާ ބޯޑުތައް ހަދިޔާ ކުރައްވާފައިވަނީ އެރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޮޑެތި އެހީތެރިކަން ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ މަޑަވެލީގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ފަހުމީކަމަށެވެ.

ހުވަދޫ ނޫހަށް މައުލޫމާތުލުބިފައިވާ ގޮތުގައި ބަނދަރު ގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޯޑުތައް މަޑަވެލި ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ އެ ރަށުގައި ބާއްވާ މަޑަވެލީ ރަމްޒުކޮށްދޭގޮތަށް އެރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓި އައިކަން ދިއްލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

6 ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްގެން ބެހެއްޓި މިއައިކަންވެސް އެ ރަށަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވީ އަބްދުﷲ ފަހުމީއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަޑަވެލީ ބަނދަރު ބޭނުންކުރަން ވަކި އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި ބޯޑު ބަހައްޓަނީ

ގދ މަޑަވެލީގެ ބަނދަރު ބޭނުންކުރަން ވަކި އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޯޑުތައް ބަހައްޓަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކައުންސިލް ރައީސް ފިޔާޒް ޙަސަން ވިދާޅުވީ ބަނދަރު ބަހާލާފައިވަނީ މަސްދޯނި ފަހަރާއި ލޯންޗްފަހަރާއި ޑިންގީ އަދި މުދާ ބޭލުމާއި ފެރީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ސަރަހައްދުތައް ވަކިވާހެންކަމަށެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ބައިކުރެވޭއިރު ސަރަހައްދުތައް އެނގޭހެން ނަންބޯޑް ހަރުކުރުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާކަށްވެސް ދައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ފިޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަޑަވެލީގެ ބަނދަރުގައި ބަހައްޓާ ބޯޑުތައް ހަދިޔާ ކުރައްވާފައިވަނީ އެރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޮޑެތި އެހީތެރިކަން ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ މަޑަވެލީގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ފަހުމީކަމަށެވެ.

ހުވަދޫ ނޫހަށް މައުލޫމާތުލުބިފައިވާ ގޮތުގައި ބަނދަރު ގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޯޑުތައް މަޑަވެލި ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ އެ ރަށުގައި ބާއްވާ މަޑަވެލީ ރަމްޒުކޮށްދޭގޮތަށް އެރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓި އައިކަން ދިއްލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

6 ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްގެން ބެހެއްޓި މިއައިކަންވެސް އެ ރަށަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވީ އަބްދުﷲ ފަހުމީއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!