ޚަބަރު
ކަރަންކާ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2021 ގެ ފައިނަލަށް ލައިކަންސް އެފްސީ އާއި ތަރިވިލާ އެފްސީ

ކަރަންކާ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2021 ގެ ފައިނަލަށް ލައިކަންސް އެފްސީއާއި ތަރިވިލާ އެފްސީ ގޮސްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކުޅެފައިވަނީ ލައިކަންސް އެފްސީ އާއި ޕާކް ރޯޔަލްސް އެސްސީއެވެ. މި މެޗު 9 ލަޑު 2 ލަޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ ލައިކަންސް އެފްސީ އެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ލައިކަންސް އެފްސީގެ ޖާޒީ ނަންބަރ 11 ހުސައިން އިބްރާހިމް އެވެ.

މިއަދު ކުޅެވިގެން ދިޔަ ދެވަނަ މެޗުގައި ވާދަ ކޮށްފައި ވަނީ ހުޓިކޮޑު އެފްސީ އައި ތަރިވިލާ އެފްސީއެވެ. މިމެޗު  7 ލަޑު ސުންލަޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ ތަރިވިލާ އެފްސީ އެވެ. މިމެޗު ގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ތަރިވިލާ އެފްސީގެ ޖާޒީ ނަންބަރ 11 އަޙުމަދު ޝަނޫން އެވެ.

މިއަދުގެ މެޗުތަކާއެކު މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް ގައި ވާދަކުރާން ދެޓީމް މިވަނީ ކަށަވަރު ވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެއީ ލައިކަންސް އެފްސީ އާއި ތަރިވިލާ އެފްސީ އެވެ.

ކަރަންކާ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2021 ގައި މިއަދު ހަވީރުވެސް ވަނީ ދެ މެޗު ކުޅެވިފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކަރަންކާ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2021 ގެ ފައިނަލަށް ލައިކަންސް އެފްސީ އާއި ތަރިވިލާ އެފްސީ

ކަރަންކާ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2021 ގެ ފައިނަލަށް ލައިކަންސް އެފްސީއާއި ތަރިވިލާ އެފްސީ ގޮސްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކުޅެފައިވަނީ ލައިކަންސް އެފްސީ އާއި ޕާކް ރޯޔަލްސް އެސްސީއެވެ. މި މެޗު 9 ލަޑު 2 ލަޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ ލައިކަންސް އެފްސީ އެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ލައިކަންސް އެފްސީގެ ޖާޒީ ނަންބަރ 11 ހުސައިން އިބްރާހިމް އެވެ.

މިއަދު ކުޅެވިގެން ދިޔަ ދެވަނަ މެޗުގައި ވާދަ ކޮށްފައި ވަނީ ހުޓިކޮޑު އެފްސީ އައި ތަރިވިލާ އެފްސީއެވެ. މިމެޗު  7 ލަޑު ސުންލަޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ ތަރިވިލާ އެފްސީ އެވެ. މިމެޗު ގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ތަރިވިލާ އެފްސީގެ ޖާޒީ ނަންބަރ 11 އަޙުމަދު ޝަނޫން އެވެ.

މިއަދުގެ މެޗުތަކާއެކު މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް ގައި ވާދަކުރާން ދެޓީމް މިވަނީ ކަށަވަރު ވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެއީ ލައިކަންސް އެފްސީ އާއި ތަރިވިލާ އެފްސީ އެވެ.

ކަރަންކާ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2021 ގައި މިއަދު ހަވީރުވެސް ވަނީ ދެ މެޗު ކުޅެވިފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!