ޚަބަރު
ވިލިނގިލި އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ވިލިނގިލި ކޮވިޑް -19 އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮންނަތާ ގިނަދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ވިލިނގިލި މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައި ވަނީ އެރަށަށް ހާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ވިލިގިއްޔަށް އައި މީހަކު ފައްސިވެ، ރަށުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އެރަށުން ނެގުނު ހުރިހާ ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ނައްސިވެފައިވުމާއެކު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ވަނީ ނަގާފައެވެ. ވިލިނގިލި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާތާ 72 ދުވަސް ފަހުން އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ އިރު މިހާރު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 22އެވެ.

ރާއްޖޭގެ 12 ރަށެއް އަދިވެސް އޮތީ މުނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ވެއެވެ. މި ރަށްތަކަކީ ގއ.ކޫއްޑޫ، ރ.މީދޫ، ށ.ފޯކައިދޫ، ގއ.ނަޑެއްލާ، ކ.ކާށިދޫ، އއ.ރަސްދޫ،ފ.ފީއަލި، ޏ.ފުވައްމުލައް، އއ.ތޮއްޑޫ، ރ.ދުވާފަރު، އަދި ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވިލިނގިލި އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ވިލިނގިލި ކޮވިޑް -19 އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮންނަތާ ގިނަދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ވިލިނގިލި މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައި ވަނީ އެރަށަށް ހާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ވިލިގިއްޔަށް އައި މީހަކު ފައްސިވެ، ރަށުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އެރަށުން ނެގުނު ހުރިހާ ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ނައްސިވެފައިވުމާއެކު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ވަނީ ނަގާފައެވެ. ވިލިނގިލި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާތާ 72 ދުވަސް ފަހުން އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ އިރު މިހާރު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 22އެވެ.

ރާއްޖޭގެ 12 ރަށެއް އަދިވެސް އޮތީ މުނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ވެއެވެ. މި ރަށްތަކަކީ ގއ.ކޫއްޑޫ، ރ.މީދޫ، ށ.ފޯކައިދޫ، ގއ.ނަޑެއްލާ، ކ.ކާށިދޫ، އއ.ރަސްދޫ،ފ.ފީއަލި، ޏ.ފުވައްމުލައް، އއ.ތޮއްޑޫ، ރ.ދުވާފަރު، އަދި ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!