ޚަބަރު
ކުޑަ ކުދިންގެ ހިޔާގައި އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ކޮޓަރިއެއްގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި ނޭނގޭ އިރު، ފުލުހުން ދަނީ މި ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ ގޮތް އިތުރަށް ބަލަމުންނެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެތަނުގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވި ކަމުގައިވިޔަސް މުދަލަށް ވަނީ ފުދޭވަރަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައެވެ.

މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުވެސް ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފައެވެ. އަދި އެ ފަހަރު ވަނީ ތަނުގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކުޑަ ކުދިންގެ ހިޔާގައި އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ކޮޓަރިއެއްގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި ނޭނގޭ އިރު، ފުލުހުން ދަނީ މި ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ ގޮތް އިތުރަށް ބަލަމުންނެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެތަނުގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވި ކަމުގައިވިޔަސް މުދަލަށް ވަނީ ފުދޭވަރަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައެވެ.

މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުވެސް ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފައެވެ. އަދި އެ ފަހަރު ވަނީ ތަނުގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!