ޚަބަރު
ދެދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ތިނަދޫއިން އިތުރު ކޭސްތަކެއް

ގދ ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސި ނުވާތާ ދެދުވަސް ފަހުން މިއަދު އިތުރު ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން ނެރެފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އެރަށުން އިތުރު 5 ފަރާތެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ 3 ފަރާތެކެވެ.

ފައްސިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ގޮތުގައި ފާހަނގަ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެކެވެ.

ތިނަދޫއިން މިހާތަނަށް 933 ފަރާތެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ 874 ފަރާތެކެވެ. މިވަގުތު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 57 އެވެ. ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް 3 ފަރާތެއް އެރަށުން ނިޔަވެފައިވާއިރު މިވަގުތު އެރަށުގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓިގައި ފަރުވާދެމުންދަނީ 3 ފަރާތަކަށެވެ.
ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ފައްސިވެ އެރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައި އޮތުމަށްފަހު އެރަށުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުންދާތީ އެރަށުގެ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތު މިހާރުވަނީ އުވާލާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދެދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ތިނަދޫއިން އިތުރު ކޭސްތަކެއް

ގދ ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސި ނުވާތާ ދެދުވަސް ފަހުން މިއަދު އިތުރު ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން ނެރެފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އެރަށުން އިތުރު 5 ފަރާތެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ 3 ފަރާތެކެވެ.

ފައްސިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ގޮތުގައި ފާހަނގަ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެކެވެ.

ތިނަދޫއިން މިހާތަނަށް 933 ފަރާތެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ 874 ފަރާތެކެވެ. މިވަގުތު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 57 އެވެ. ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް 3 ފަރާތެއް އެރަށުން ނިޔަވެފައިވާއިރު މިވަގުތު އެރަށުގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓިގައި ފަރުވާދެމުންދަނީ 3 ފަރާތަކަށެވެ.
ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ފައްސިވެ އެރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައި އޮތުމަށްފަހު އެރަށުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުންދާތީ އެރަށުގެ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތު މިހާރުވަނީ އުވާލާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!