ޅެންއަށި
ޅެން: ހަވަރުތިނަދޫގެ މާޒީ

ހަވަރުތިނަދޫގެ މާޒީ
ޅެން : އަބްދުﷲ އަފީފް،  އަލިދޯދި/ގދ.ތިނަދޫ

 

މިހަވަރު ތިނަދޫގެ މާޒީ މިއަދާއެކު ބައްލަވާ
މަތިވެރި ޢިބުރަތްތަކެއް ފަހެ ކަމުގައި ނުވެދާނޭތޯ

އުސްކޮށް ހުރި ހުދު ގެތަކާ މުސްކުޅި އެ ޢިމާރާތްތައް
ގޮސް ނެތިވެ މި ބިންމަތިން ހަމަ ފިސްފިސްވެ ވަޔާއެކީ

ހަސްފަސް ނެތިވީ ދުވަސްވެސް ފަސްދީ ދިޔައީ ނޫންތޯ
މިހަވަރު ތިނަދޫގެ މާޒީ މިއަދާއެކު ބައްލަވާ

އަނދަމުންދިޔަ އޮޑިފަހަރާ މުދަލާއެކުގައި ގެދޮރާ
ގަދަފަދަ ޠޫފާންތެރޭގައި ޅަދަރިން ރޮއި ހޭރުމާ

މަދަދެއްނެތިވީ އެ ޙާލަތު ބަދަލުވެ ދިޔައީ ނޫންތޯ
މިހަވަރު ތިނަދޫގެ މާޒީ މިއަދާއެކު ބައްލަވާ

ކަޅުފޮއި ދިން އަނދިރިކަމާ ފަޅުކަން އައިސްފައި މިބިމަށް
ކުޅުހިކި ހައިރާންވެ ބިރުގަނެ މޮޅިވެރި ވީ ޙާލުގައި

ފަޅުރަށަކަށްވީ އެމަންޒަރު ވަޅުޖެހި ދިޔައީ ނޫންތޯ
މިހަވަރު ތިނަދޫގެ މާޒީ މިއަދާއެކު ބައްލަވާ

އިހުގައި އޮތް “ހަވަރު” ނަމާ އިހުގައި ހިނގި މިބުނިކަމާ
އިޙުސާސް ތިނަދޫ ބިމުންނެތި އެހަނދާންތައް ފަނޑުވުމުން
ރަޙުމާ ކުލުނާއި ލޯތްބާ ރުހުމުން ހެވެނީ ނޫންތޯ

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޅެންއަށި
ޅެން: ހަވަރުތިނަދޫގެ މާޒީ

ހަވަރުތިނަދޫގެ މާޒީ
ޅެން : އަބްދުﷲ އަފީފް،  އަލިދޯދި/ގދ.ތިނަދޫ

 

މިހަވަރު ތިނަދޫގެ މާޒީ މިއަދާއެކު ބައްލަވާ
މަތިވެރި ޢިބުރަތްތަކެއް ފަހެ ކަމުގައި ނުވެދާނޭތޯ

އުސްކޮށް ހުރި ހުދު ގެތަކާ މުސްކުޅި އެ ޢިމާރާތްތައް
ގޮސް ނެތިވެ މި ބިންމަތިން ހަމަ ފިސްފިސްވެ ވަޔާއެކީ

ހަސްފަސް ނެތިވީ ދުވަސްވެސް ފަސްދީ ދިޔައީ ނޫންތޯ
މިހަވަރު ތިނަދޫގެ މާޒީ މިއަދާއެކު ބައްލަވާ

އަނދަމުންދިޔަ އޮޑިފަހަރާ މުދަލާއެކުގައި ގެދޮރާ
ގަދަފަދަ ޠޫފާންތެރޭގައި ޅަދަރިން ރޮއި ހޭރުމާ

މަދަދެއްނެތިވީ އެ ޙާލަތު ބަދަލުވެ ދިޔައީ ނޫންތޯ
މިހަވަރު ތިނަދޫގެ މާޒީ މިއަދާއެކު ބައްލަވާ

ކަޅުފޮއި ދިން އަނދިރިކަމާ ފަޅުކަން އައިސްފައި މިބިމަށް
ކުޅުހިކި ހައިރާންވެ ބިރުގަނެ މޮޅިވެރި ވީ ޙާލުގައި

ފަޅުރަށަކަށްވީ އެމަންޒަރު ވަޅުޖެހި ދިޔައީ ނޫންތޯ
މިހަވަރު ތިނަދޫގެ މާޒީ މިއަދާއެކު ބައްލަވާ

އިހުގައި އޮތް “ހަވަރު” ނަމާ އިހުގައި ހިނގި މިބުނިކަމާ
އިޙުސާސް ތިނަދޫ ބިމުންނެތި އެހަނދާންތައް ފަނޑުވުމުން
ރަޙުމާ ކުލުނާއި ލޯތްބާ ރުހުމުން ހެވެނީ ނޫންތޯ

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!