ޚަބަރު
ފެންކަމަށް ހީކޮށް ޑީސެލް ބުއި ތުއްތު ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

އަވަށްޓެރި އިންޑިޔާގައި ފެންކަމަށް ހީކޮށް ޑީސެލް ބުއި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މީޑީޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އުމުރުން އެންމެ އަހަރަކާއި ހަމަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު އޭނަގެ ބައްޕަ ގެންގުޅުނު ޑީސެލް ފުޅި ބުއީ ފެންކަމަށް ހީކޮށްފައެވެ.

އިއްޔެ ހިގާދިޔަ މިހާދިސާގައި މަރުވި ތުއތތު ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އޭނަގެ ކާރު ރީޕެޔަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައިރު ފެންއަޅާ ފުޅިއަކަށް ޑީސެލް އަޅާފައި ބެހެއްޓިއެވެ. އެވަގުތު އެކުއްޖާ އައިސް އެފުޅިން ޑީސެލް ބޯލީއެވެ.

ޑީސެލް ބޮވުނުތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އެކުއްޖާ ވަނީ ހުއްޓާނުލާ ހޮޑުލާފައެވެ. އަދި ނޭވާލާން އުދަގޫވެގެން ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ. ފުރަތަމަ ގެންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ނުލިބިގެން އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ ފަރުވާ ނުލިބި އެކުއްކާ ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފެންކަމަށް ހީކޮށް ޑީސެލް ބުއި ތުއްތު ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

އަވަށްޓެރި އިންޑިޔާގައި ފެންކަމަށް ހީކޮށް ޑީސެލް ބުއި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މީޑީޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އުމުރުން އެންމެ އަހަރަކާއި ހަމަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު އޭނަގެ ބައްޕަ ގެންގުޅުނު ޑީސެލް ފުޅި ބުއީ ފެންކަމަށް ހީކޮށްފައެވެ.

އިއްޔެ ހިގާދިޔަ މިހާދިސާގައި މަރުވި ތުއތތު ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އޭނަގެ ކާރު ރީޕެޔަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައިރު ފެންއަޅާ ފުޅިއަކަށް ޑީސެލް އަޅާފައި ބެހެއްޓިއެވެ. އެވަގުތު އެކުއްޖާ އައިސް އެފުޅިން ޑީސެލް ބޯލީއެވެ.

ޑީސެލް ބޮވުނުތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އެކުއްޖާ ވަނީ ހުއްޓާނުލާ ހޮޑުލާފައެވެ. އަދި ނޭވާލާން އުދަގޫވެގެން ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ. ފުރަތަމަ ގެންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ނުލިބިގެން އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ ފަރުވާ ނުލިބި އެކުއްކާ ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!