ޚަބަރު
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތް ޝެޑިއުލް އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ދާނެ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ގެންގުޅުނު ކްރޭން ބިންދައިގެންގޮސް ކަނޑަށް ވެއްޓުނަސް ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ޝެޑިއުލް އާއިި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ކްރޭން ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަދި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުންވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިމަސައްކަތުގެ ޝެޑިއުލްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. https://twitter.com/MoNPHImv/status/1600063768431824897?s=20&t=-HtHkVl26bZ5q_JU4Re0hQ އިއްޔެ މެންދުރުގެ ވަގގުތެއްގައި ބުރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރާ ކެރޭނެއްގެ ބޫމް ފެއިލްވެ ކެރޭންގެ ބިންދައިގެން ދިޔަ ބައި ކަނޑަށް ވެއްޓުމުން އެބައި މިހާރު ވަނީ ނަގާފައެވެ. މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިކަމުގެ އަސްލު އޮޅޭގޮތަށް ހަބަރު ފަތުރަމުން ގެންދާކަމަށްވެސް އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ބުނި ތާރީހަށް ނުނިމޭތީ އެކަމާ ގިނަބަޔަކު ދަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.
ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތް ޝެޑިއުލް އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ދާނެ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތަށް ގެންގުޅުނު ކްރޭން ބިންދައިގެންގޮސް ކަނޑަށް ވެއްޓުނަސް ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ޝެޑިއުލް އާއިި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ކްރޭން ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަދި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުންވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިމަސައްކަތުގެ ޝެޑިއުލްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. https://twitter.com/MoNPHImv/status/1600063768431824897?s=20&t=-HtHkVl26bZ5q_JU4Re0hQ އިއްޔެ މެންދުރުގެ ވަގގުތެއްގައި ބުރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރާ ކެރޭނެއްގެ ބޫމް ފެއިލްވެ ކެރޭންގެ ބިންދައިގެން ދިޔަ ބައި ކަނޑަށް ވެއްޓުމުން އެބައި މިހާރު ވަނީ ނަގާފައެވެ. މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިކަމުގެ އަސްލު އޮޅޭގޮތަށް ހަބަރު ފަތުރަމުން ގެންދާކަމަށްވެސް އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ބުނި ތާރީހަށް ނުނިމޭތީ އެކަމާ ގިނަބަޔަކު ދަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.
ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!